literatūros žurnalas

Regimantas Tamošaitis. Graži Martinaičio vienatvė

2016 m. Nr. 4

Tau ačiū už tai, kad mane tu pamirši,
suarsi mane ir apsėsi…

Marcelijus Martinaitis.
Iš rinkinio „Debesų lieptais“, 1966

Balandžio pirmoji jau seniai man siejasi ne su liaudiškais pokštais, bet su Marcelijaus Martinaičio vardu. Tai jo gimtadienis, o ir sukaktų jam šiais metais apvalus skaičius, aštuoniasdešimt. Man šis poetas buvo labai artimas ir kūryba, ir kaimiška kilme, ir pasaulėjauta. Galvodamas apie jo eilėraščius vis dažniau nuo jų pereinu prie poeto gyvenimo apmąstymų. Kaip jis toks atsirado, kodėl taip rašė – koks buvo jo gyvenimas? Ir pačiame eilėraštyje man vis įdomiau įžvelgti ne tik poeziją, bet ir poeto asmenį, suvokti jo individualybę, sąmonės unikalumą. Šis tekstas taip pat yra vienas iš bandymų priartėti prie kūrėjo asmens paslapties.

Kiekvienas žmogus yra unikalus, o tai reiškia, kad pasaulyje patiria vienišumą ir nuolatos ilgisi pilnatvės. Visas gyvenimas yra vienišumo įveikinėjimas, ryšių su pasauliu ir žmonėmis ieškojimas, kurį skatina laimės nuojauta, motyvuojanti subjekto egzistencinę valią. Atskirumo jausmas gali žmogaus pasaulyje sukurti juodus debesis, bet iš jo gali nušvisti ir saulė, kuri sujungia visas asmens patirtis į prasmingą grožio ir gėrio peizažą. M. Martinaičio pasaulis susikuria po jaukia Lietuvos saule.

Atskirumą ir vienišumą žmogus įveikinėja bendravimu. Nuo žmogiškojo bendravimo kokybės priklauso ir gyvenimo kokybė. Aukščiausia bendravimo forma gali būti laikoma poezija, kuria asmuo atveria savo giliausią esmę ir ypatingu, sudvasintu kalbėjimu kreipiasi į kitą žmogų, siekia jo sielos gelmių. Dėl animistinės sąmonės prigimties, dėl gebėjimo sudvasinti pasaulį poetas gali atlikti ir substitucinį žingsnį – kreiptis į gamtą, gimtinę ar kitus būties lygmenis kaip į asmenį. Tai irgi yra pilnatvės siekio išraiška.

M. Martinaičio poezija – dialogiška. Tai subtilių intonacijų pagarbus pokalbis, kreipimasis, kartais prašymas. Eilėraštyje kalbamasi su personifikuotomis bendrybėmis – su tėvyne, gimtine, žeme. Kalbamasi ir su namais, su daiktais, su atminties turiniu. Net ir poeto atsivėrimas sau pačiam turi vykti kieno nors akivaizdoje, turi būti išgirstas ir suprastas. Pagarba kitam, numanomam pokalbio dalyviui suteikia eilėraščiui nuoširdumo, intymumo ir ypatingos taurios šviesos, kylančios iš pasaulio šventumo pajautos.

Bet M. Martinaičio poetiniame kalbėjime labai maža tikro žmogiško, asmeniško, psichologiškai motyvuoto bendravimo. Jo eilėraščiuose nėra personalistinio konkretumo. Nematome, tarkime, kokio nors konkretaus asmens, aiškesnių pokalbio dalyvio bruožų. Ir kalbantysis asmuo jo eilėraštyje yra lyg paslėpęs savo individualybę, užsidaręs kažkokiame tautosakinio kalbėjimo lauke. Taigi realaus žmogiškojo adresato M. Martinaičio eilėraštyje beveik nėra, arba jis įgyja ypatingą statusą, pranokstantį natūralaus pokalbio dalyvio reikšmę. Tarkime, intuityviausiai suvokta motinos kaip ypatingo adresato reikšmė. Motina jo eilėraštyje nėra šiaip žmogus, lygiavertis pokalbio dalyvis. Ji tarsi žmogiškojo buvimo takas, švytintis tamsiuose tėviškės arimuose, iš kurių kyla visa žemdirbio dvasia, jo pasaulio šviesa.
Taigi M. Martinaičio poezijoje kalbamasi su ypatingais dydžiais – iš esmės tiesiog su Lietuva, kuri suvokiama kaip agrarinės kultūros pasaulis.

Toks lyrinis kalbėjimas, komunikacinio pasaulio modalumas, visa poetinė stilistika kyla iš kuriančiosios sąmonės pasaulėjautos, o pasaulėjauta yra gyvenimo patirčių rezultatas. Kodėl poetas nuolatos kalbasi su kažkuo, kas nėra žmogus? Jei ne su gimtine, tai bent su metonimiška jos dalimi – su boruže, su smilga, su katinu.

Manyčiau, tokias poetines nuostatas paaiškina paties poeto refleksijos, išrašytos autobiografinėje knygoje „Mes gyvenome“. M. Martinaitis nuo vaikystės gyveno tarsi bekalbiame sociume, kur žmonių kalbėjimą pakeisdavo darbas, kur individų santykiai būdavo įtvirtinami per veiklą, kur už žmogaus žodžius svarbesnė buvo žemės kalba, jos darbų tvarka. Bet koks kalbėjimas žemės žmonėms buvo reikalingas tik kaip praktinis susikalbėjimas, kaip veiklos suderinimas. Ir kad čia ką nors pasakytum, kad būtum išgirstas, privalėjai turėti gyvenimo patirties, turėjai būti įrodęs savo buvimo vertę darbais. Kalbėjimo situacijoje apskritai išryškėja hierarchinės sociumo struktūros, kalbėti gali tik žmonės su patirtimi, su autoritetu. Individo kalbinis statusas reiškė ir jo socialinį funkcionalumą. Tai labai ryškiai matyti Kristijono Donelaičio polifoninėje poemoje „Metai“.

Toks konservatyvus žemdirbio gyvenimas neleido atsiverti individualiam asmeniui, net individualumo pojūtis, asmeniškumo jausmas jame suvokiamas kaip neleistinas asmens silpnumas, atitraukiantis žmogų nuo objektyvios pasaulio tvarkos, silpninantis jo gyvenimo valią. Asmeniškumas tradiciniame kaimo gyvenime laikomas pražūtingu, jį reikia įveikti dvasios grūdinimu, sakytume, kalbėjimo ir bendravimo grubumu. Nes sunkūs žemės darbai, rūsti gyvenimo realybė reikalauja grubaus, stipraus ir visiškai bendruomeniško žmogaus. Individualizmui ir unikaliai savimonei čia ne vieta.

Tokioje aplinkoje formavosi ir M. Martinaičio pasaulėjauta bei savimonė, tačiau kažkas jo prigimtyje buvo stipriau už aplinką ir veržėsi link kitokių prasmių ir vertybių. M. Martinaitis tarsi reikalavo paaiškinimo, kas yra, kodėl ir kaip. Nes individuali sąmonė neleido priimti gyvenimo tvarkos kaip savaime suprantamos, kadangi tokioje tvarkoje nebuvo asmens reikšmės, atsakymo į gyvenimo tikslo klausimą.

O žmogiškieji gilieji santykiai tradiciniame lietuviškame kaime vyko tyloje, be žodžių, arba apskritai nevyko. Tačiau be to giliojo individų ryšio žmogaus gyvenimas neįgyja asmenybės matmens. Jautresnis individas tokioje kurčioje kaimo tyloje buvo priverstas arba ir pats apkursti, atbukti, arba atsiverti kažkokiam įsivaizduojamam adresatui. Kadangi konkretūs žmonės čia yra nejautrūs ir nebylūs, liko vaizduotės veikla ir stiprus personifikacijos poreikis. Visa tai sukuria sužmogintą, motinišką, artimą sielai tėvynės vaizdinį, leidžia sudvasinti bendrybes. Toks iš dvasinės desperacijos kylantis judesys grąžina sąmonę prie animistinės pasaulėjautos, kurios archajiškumą sunku suvokti, nes tai paslėpta po metaforomis. Tik atidžiai įsiskaičius į M. Martinaičio eilėraštį apima jausmas, kad tos jo metaforos yra keistos, savotiškos, idiosinkraziškos, ateinančios ne iš knygų, o kylančios iš kažkokių instinktyvių sąmonės santykių su būtimi. Šita sąmonė prikelia archetipų klodus, bet ir tie archetipai yra saviti, nes jiems galutinę formą suteikia individualaus kalbančiojo sąmonė. Taigi poeto sąmonė kalbasi pati su savimi, su savo archetipine atmintimi, nes daugiau tokiame senoviškame pasaulyje pasikalbėti nėra su kuo. Ir visas tas sąmonėje išnyrantis iš archetipų sudurstytas gimtinės pasaulis yra savas, tai – poeto sielos peizažas.

Taigi iš čia toks keistas M. Martinaičio poezijos archajiškumo jausmas – nes jo eilėraštyje poetas prakalbina ypatingą būties gelmę, bendrauja su magiška tikrove, kurioje susilydo žmogiškumas ir gamtiškumas, kurioje kaip veidrodyje projektuojamos tos žmogiškos vertybės, kurių poeto sąmonė neranda tikrovėje tarp realių žmonių.

Tas egzistenciškai užduotas žmogiškojo bendravimo alkis išveda poetą iš kaimo, iš jo kurčnebylios gimtinės, kur gamtos balsas stipresnis už žmogaus, į aukštąją kultūrą – ieškoti adekvačių pokalbio dalyvių. Tačiau kultūringi miesto, mokslo ir meno žmonės yra kitokie nei gyvo dialogo ieškantis kaimiškosios prigimties subjektas, jie taip pat neadekvatūs pokalbio dalyviai. Miesto kultūros žmonės turi daug skambių žodžių, jie lengvai išreiškia save, bet jie neturi tos sunkios žemės žmogaus patirties, jie neturi sunkių minčių, kurios užgimtų tamsioje tyloje. Taigi kultūros žmonių žodžiai lengvi ir neatsakingi, jie neturi žemiškosios substancijos ir liejasi laisvai kaip vanduo, bet juose nėra fundamentalių vertybių ir konkrečios gyvenimo realybės, juose neatsispindi gyvybės veiklos ir mirties tikrovė. Protingas moderniosios kultūros subjekto kalbėjimas yra įmantrus ir tuščias. Tad poetas ir gręžiasi į savo gimtinę, paverčia ją mitu, personifikacijų lauku ir kalbasi su ja tarsi prisiglausdamas prie jos širdimi, išpažindamas savo žmogiškąjį trapumą, ieškodamas paguodos, savo buvimo tiesos. M. Martinaičio eilėraštis – kaip graudus susitaikymas su savo neišvengiama ir neatšaukiama vienatve. O tas buvimas kartu su gimtinės ir gamtos pasauliu suvokiamas kaip nekaltybės ir taurumo būklė. Tokios nuostatos sudaro M. Martinaičio lyrizmo pagrindus.

Asmens susitaikymas su pasauliu reiškia ir atitinkamo teminio lauko pasirinkimą. Apie ką kalbėti su gimtąja žeme, jeigu ne apie jos darbus, apie amžinąjį gyvenimo ratą, iš kurio nuaustas ir tautosakinis žmogaus gyvenimo kelias? Tik tokiame kelyje ir ieškoma žmogiškojo buvimo prasmės, giliosios savasties.

Šita tėviškė, į kurią grįžtama poetiniu žodžiu, – darbo erdvė. Bet žemės darbai čia neturi kokio praktinio tikslo, iš jų neišauga ekonominis interesas, žmogaus pasitikėjimas savimi, kokį randame K. Donelaičio „Metuose“. Darbai čia – kaip ritualas, kaip susitaikymas su tvarka, įsijungimas į tą tvarką. Darbštumas M. Martinaičiui yra tik bendro buvimo būdas, aktyvus individo dalyvavimas gyvenime. Kol dirbi, kol dalyvauji per veiklą, tol gyveni. Tas M. Martinaičio aktyvizmas vėl yra kitoks nei K. Donelaičio žmogaus, kuris yra aktyvus kaip kolektyvinė bendruomeniška jėga. Bet abiem atvejais darbas yra kalbos, kalbėjimo, komunikacijos pakaitalas. Todėl jo reikšmė šventa, nes tik per darbą žmogus susitinka su žmogumi, o už darbo individualios asmens substancijos tarsi nėra. Tiesiog žodyje, tiesiog kalboje žemės žmonės susitikti nėra įpratę.
Viena iš M. Martinaičio poezijos patrauklumo paslapčių – tas žmogaus individualios egzistencijos suliejimas su gyvybės kosmosu per žemės darbų kalbą, ir toje jungtyje išauga nepaprastai jaukus gimtinės vaizdinys, kurio realybėje, matyt, niekada nebuvo. Poezija šiuo atveju ir yra tokia žemės žmogaus vienišumo išraiška, asmens ypatingo atskirumo suvokimas ir kartu to atskirumo įveikimo pastanga, kuriant gražią susikalbėjimo su pasauliu viziją.

Regimantas Tamošaitis. Veidai, vardai, vaidmenys

2023 m. Nr. 8–9 / Audronė Girdzijauskaitė. Kovido meto užrašai. – Vilnius: Scenos meno kritikų asociacija, 2022. – 320 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Regimantas Tamošaitis. Vasaros laikas

2023 m. Nr. 7 / Kartais pasigirsta balsų, kad užtenka mums tos agrarinės literatūros – kiekgi galima! Mes juk gyvename jau kitokiame pasaulyje, informacinėje visuomenėje! Bet toji informacinė visuomenė – tik apvalkalas, slepiantis vartotojiškas strategijas.

Regimantas Tamošaitis. Kada žmogus yra laisvas?

2023 m. Nr. 3 / Sigitas Benetis. Apgaulė: novelės. – Klaipėda: Eglė, 2022. – 174 p. Knygos dailininkė – Asta Radvianskienė. Viršelyje panaudotas Emilijos Benetytės piešinys.

Regimantas Tamošaitis. Lėtas eilėraščio gyvenimas

2022 m. Nr. 8–9 / Vytautas Stulpinas. Lėtoji. – Vilnius: Slinktys, 2022. – 571 p. Knygos dailininkai – Petras Gintalas, Gvidas Latakas.

Poetas su žiburiu naktyje

2022 08 02 / Liudvikas Jakimavičius 1959.VIII.21–2022.VIII.01 / Yra gyvenime dalykai, prie kurių nepriprantama, su kuriais nesusitaikoma. Tai artimųjų ir draugų netektys. Nes tai, anot filosofo, ne šio pasaulio faktas.

Regimantas Tamošaitis. Neišsigąsti Šliūpo, arba Apie autoritetus – gyvai

2022 m. Nr. 5–6 / Miglė Anušauskaitė. Kas išsigando Šliūpo?: komiksas. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2021. – 48 p.

Regimantas Tamošaitis. Mes sėdėjom prie knygos

2021 m. Nr. 12 / Gyvenimo tempai darosi beprotiški, realybė beveik virtuali, perkelta į ekranus, gyvenimo erdvės siaurėja, visi atstumai mažėja, o laiko gyventi kaip ir nebelieka.

Regimantas Tamošaitis. Gintaro Beresnevičiaus gyvenimo tekstas

2006 m. Nr. 10 / Gintaras Beresnevičius, gyvendamas tarp mūsų, egzistavo tarytum trijuose asmenyse ar matmenyse: knygoje, visuomenėje ir draugų rate. Visur kiek kitoks ir kartu vientisas; trys pasauliai ir vienas veidas, unikalus sielos eidos…

Marcelijus Martinaitis. Pavargti nuo lietuvių gražu

2021 m. Nr. 4 / O grįžti kartais taip pat smagu. Tik man nemalonu, kad tada buvom labai pavargę, vis taikėmės į lovą, nepasėdėjom, nepasišnekėjom. Bet pavargti nuo lietuvių gražu.

Gintaras Bleizgys. Pasaulis

20201 03 31 / Marcelijui Martinaičiui – 85 / Te iš literatūros amžinybių mums nepavargdamas sirpsta ir kvepia Jūsų padovanotas pasaulis.

Regimantas Tamošaitis. Šis šaunus naujas pasaulis

2020 m. Nr. 11 / Šie metai Lietuvai yra simboliškai apvalūs – nueitas nemažas kelias nuo sovietmečio pabaigos ir Nepriklausomybės atkūrimo, kažkur nuplaukė ištisi trys dešimtmečiai, nepastebimai išaugo nauja karta.

Marcelijus Martinaitis. Literatūroje pusininkų nėra

2020 m. Nr. 3 / Reikia išgyventi tą pasaulį, išsaugoti kūrybingumą, o ne laukti iš jauno talento kvailokos, beveidės šypsenos, kokios laukiama iš pardavėjos, į popierių vyniojančios prekę.

Regimantas Tamošaitis. Filotopinės Arvydo Šliogerio pasijos

2020 m. Nr. 2 / Sunku ką nors ypatingo papasakoti apie Arvydą Šliogerį (1944–2019): nors vienaip ar kitaip su juo bendrauta daug metų, bet atmintyje viskas išsilydę, neprisimenu kokių nors išskirtinių, įspūdingų įvykių.

Regimantas Tamošaitis. Ten, kur horizontas

2019 m. Nr. 12 / Dar ne viskas prarasta, yra geram liūdnam žmogui kur eiti. Horizontas – graži perspektyva, slepianti mūsų gyvenimo prasmę. Juk horizontas vilioja, bet jo niekuomet neprieisi. Niekuomet neatsimuši į ribą…

Regimantas Tamošaitis. Mėlynojo kraujo poezija

2018 m. Nr. 12 / Dovilė Kuzminskaitė. Obsesijos. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2018. – 80 p.

Regimantas Tamošaitis. Rudens namų link

2018 m. Nr. 10 / Šiemet vasara Lietuvoje buvo kaip niekuomet graži, saulėta ir karšta, – tokia, kiek prisimenu, būdavo tik mano vaikystės kaime. Dosni šiluma tęsėsi ir įsibėgėjus rudeniui, todėl daug leng-viau galėjome peršokti laiko slenkstį, skiriantį saulėto

Regimantas Tamošaitis. Smagiai, bet nieko rimto

2018 m. Nr. 1 / Mindaugas Jonas Urbonas. Šimtmečių melancholija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.  – 301 p.

Regimantas Tamošaitis. Užrašai apie mūsų laikus

2018 m. Nr. 4 / Marcelijus Martinaitis. Viskas taip ir liks. 1988–2013 metų užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 239 p.

Lietuvos šimtmetis literatūroje

2018 m. Nr. 2 / Dalyvavo eseistas, vertėjas Laimantas Jonušys, poetė Aušra Kaziliūnaitė, kultūros istorijos tyrinėtojas Darius Kuolys, literatūrologė Jūratė Sprindytė, istorikas Aurimas Švedas, literatūrologas Regimantas Tamošaitis.

„Bradūnas – ypatingas ypatingos kartos žmogus“

2017 m. Nr. 5–6 / Dalyvauja Kazio Bradūno duktė antropologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, rašytojas Kazys Almenas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė. Moderuoja kultūros istorikas Darius Kuolys.

Regimantas Tamošaitis. Verba plaka Lietuvą

2016 m. Nr. 5–6 / Algirdas Verba. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis spaudos lankas ir Kauno meno kūrėjų asociacija, 2015. – 71 p.

Marcelijus Martinaitis. Iš rankraščių

2016 m. Nr. 4 / Turėjau galimybę susipažinti su Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) rankraščiais, kai po jo mirties rengiau spaudai knygą „Nenoriu nieko neveikti“. Kas pateko į ją, tas pateko. Tačiau rankraščius dar kuriam

Vanda Juknaitė. Pasaulį laikančios rankos

2016 m. Nr. 2 / Žodžių bus nedaug, ir žodžių nereikia daug. Kadangi gyvenu begalinėje tyloje, labai aštriai jaučiu žodžio vertę. Kai išgirdau, kad kūrinys kaip visuma grąžinamas į mokyklos programą, atė­jau…

Antanas Baranauskas – tarp poezijos ir meilės

2016 m. Nr. 1 / Pokalbyje dalyvavo literatūros tyrinėtojai prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius, doc. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Skirmantas Valentas, dr. Tomas Andriukonis

Regimantas Tamošaitis. „Metai“ metų rate

2016 m. nr. 1 / Atėjau į „Metų“ redakciją 2002 m., kaip man tada atrodė, laikinai padirbėti. Tas laikinumas smarkiai užsitęsė. Labai daug kas pasikeitė – redakcijoje, Lietuvoje, mano paties gyvenime

Regimantas Tamošaitis. Anapus ežero, kur bokštai

2015 m. Nr. 10 / Šią vasarą norėjau parašyti kažką rimto apie Viktoriją Daujotytę jos artėjančio jubiliejaus proga, bandžiau ir pokalbį su jubiliate inicijuoti, buvau net ir klausimus sugalvojęs…

Regimantas Tamošaitis. Eilėraščiai iš Dzeuso galvos

2015 m. Nr. 8–9 / Romas Daugirdas. Dinozaurų sklaida. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 112 p.

Regimantas Tamošaitis. Mea culpa

2015 m. Nr. 7 / Laikui bėgant jie pamirš savo išmintį, jie irgi bus įpratinti samprotauti, tada gal ir jie ateis į auditorijas ir ten klausysis aukštųjų žodžių, jie paklus abstrakcijų pinklėms, bus apžavėti spekuliatyvinių ištarmių logika, žaidimais stiklo karoliukais…

Regimantas Tamošaitis. Vėdarų šventė Pilies gatvėje. Tikėjimo išbandymas

2015 m. Nr. 4 / Pilies gatvėje buvo surengta graži nacionalinių valgių šventė, suvažiavo tradicinės kulinarijos meistrai iš viso krašto. Pilies gatvė yra Vilniuje, nors gal tokių gatvių rastume visoje Lietuvoje, mūsų miestuose ir miesteliuose, kuriais taip didžiuojamės.

Valentinas Sventickas. Rankraščiai kaip rankdarbiai

2015 m. Nr. 2 / Šiuo straipsniu bandoma papasakoti apie poeto Marcelijaus Martinaičio kūrybos procesą. Bet tik tiek, kiek teikia galimybių pažintis su dalimi jo rankraščių. Nuodugnų bendresnį to proceso atvaizdą skaitytojai gali rasti Viktorijos Daujotytės…

Regimantas Tamošaitis. Žmogaus trumpintelis amžius

2015 m. Nr. 1 / irmiausia tas prabangos daiktas – dorai užgyventos tavo sauskelnės – įteikiamas mylimam žmogui, o mylimas žmogus, sušildęs jas savo kūnu ir padžiovinęs ant drungno senatviško radiatoriaus, grąžina jį…

Romualdas Granauskas: išeinantis ir pasiliekantis

2015 m. Nr. 1 / Pokalbyje dalyvavo Viktorija Daujotytė, Danielius Mušinskas, Akvilė Rėklaitytė, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis

Regimantas Tamošaitis. Troškimai, kurie traiško

2014 m. Nr. 5–6 / Dalia Tamošauskaitė. Vabalai. – Vilnius: Versus aureus, 2013. – 128 p.

Vytautas V. Landsbergis: „Marcelijus mums buvo it ne šios žemės palydovas“

2014 m. Nr. 4 / 1980–1997 metais Vilniaus universiteto literatų būreliui vadovavo poetas Marcelijus Martinaitis. Per septyniolika metų išaugo kelios literatų kartos. Dalis buvusių studentų ir šiandien kultūrinėje spaudoje užsimena…

Regimantas Tamošaitis. Kaip išsiugdyti vartotojišką asmenybę?

2014 m. Nr. 3 / Geros vartotojiškos asmenybės gyvenimo pagrindas yra pinigai. Jie kuria vartotojiškos asmenybės vertę, yra jos buvimo būdas: vienu metu ir priemonė, ir tikslas. Vartotoją sukūrė civilizacija, civilizaciją suka geismas, o pinigai geismo išraiška.

Regimantas Tamošaitis. Mažutėliai ir kupranugariai

2014 m. Nr. 2 / Kūryba yra gyvybinės energijos išraiška. Kūrybinė energija – duotybė, kažkas tokio, kas gaunama iš prigimties. Kaip tai atsiranda – galai žino. Gal iš genų, gal iš tėvų meilės, o gal net iš kokio pasiutimo, iš pasipriešinimo pasauliui.

Čempiono rinkimai, arba Knygų skaitymo mugės belaukiant

2014 m. Nr. 2 / Pokalbyje dalyvavo literatūros tyrinėtojai Elena Baliutytė, Viktorija Daujotytė, Laimantas Jonušys, Dalia Kuizinienė, Jūratė Sprindytė, Valentinas Sventickas, Regimantas Tamošaitis

Regimantas Tamošaitis. Donelaitis kaip duona

2013 m. Nr. 12 / Donelaičio žmonės tebėra gyvi, jo pasaulyje mirties nėra, jo lietuviškas žodis tebegyvena tarp mūsų ir kalba mums. O „Metų“ kalba yra polifoniška, daugiabalsė: bendruomenė prabyla skirtingais balsais ir jungia skirtingas patirtis…

Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai. Iš užrašų

2013 m. Nr. 11 / Spausdinami tekstai – vieni paskutiniųjų Poeto kūrinių, rastų tarp jo rankraščių. Eilėraščius ir užrašų fragmentus surinko ir spaudai parengė Poeto žmona Gražina Martinaitienė.

Viktorija Daujotytė. Vakar ir visados

2013 m. Nr. 5–6 / Marcelijus Teodoras Martinaitis (1936 04 01–2013 04 05) / Štai ir vėl atsivėrė žemė, žemė gimtoji, žemė motina, maloningai priglausianti Marcelijų Martinaitį, ištikimąjį sūnų, poetą, gyvenusį ir kūrusį tėvynės…

Regimantas Tamošaitis. Literatūra ant debesies

2013 m. Nr. 3 / Mūsų prozininkai darosi vis profesionalesni. Rašo greitai, kuria lengvą, įtraukiantį pasakojimą, skaitant jų knygas niekas nestringa – jokių problemų. Atrodo, daugelį naujų knygų galima perversti greituoju skaitymu…

Regimantas Tamošaitis. Esmių mąstymo teritorija

2013 m. Nr. 1 / Viktorija Daujotytė. Laisvojo mąstymo properšos. – Vilnius: Tyto alba, 2012. – 302 p.

„Metų“ anketa. Marcelijus Martinaitis, Vaidas Šeferis

2013 m. Nr. 1 / Kristijonui Donelaičiui – 300 / Artėja literatūros klasiko Kristijono Donelaičio jubiliejus. Poema „Metai“ yra ir mūsų grožinės literatūros pradžia, ir autentiškas žemdirbio kultūros kodas, tautos savasties paliudijimas…

Regimantas Tamošaitis. Meninės vaizduotės trajektorijos

2012 m. Nr. 12 / Vincui Krėvei – 130 / Vincas Krėvė-Mickevičius savo raštais kūrė romantinę Lietuvos legendą, kurią siekė paversti politine, kultūrine ir dvasine Lietuvos realybe. Jo meninės vizijos XX a. pradžioje teikė stiprių…

Tomas Rekys. Sovietų armijoje (Pradžia)

2012 m. Nr. 10 / Išvykau tais gūdžiais 1973 metais į sovietinę armiją vienas, niekieno nelydimas tamsų rudens rytą, lynojant nesmarkiam, bet įkyriam lietui. Nenorėjau varginti tėvų ta nemalonia karinio komisariato aplinka…

Marcelijus Martinaitis. Apie Maironį, kurio nėra knygose

2012 m. Nr. 5–6 / Kartą vieno pažįstamo, vykstančio į miestą, paprašiau, kad turėdamas laiko užbėgtų į kokį nors knygyną ir man paieškotų Maironio poezijos. Grįžęs skėstelėjo rankomis apgailestaudamas, kad nieko nerado, viskas jau išpirkta…

Regimantas Tamošaitis. Maironio metai. Kad klasikas nepasentų

2012 m. Nr. 4 / Maironiui šiemet – 150 metų. Bet jis dar nepaseno. Jaunas ir šviesus žiūri jis į mus Vilniaus gatvėse iš puikių instaliacinių stendų. Tiesiog kaip vyriško grožio etalonas. Galvoju: šio amžiaus pramogų kultūroje galėtų būti…

Regimantas Tamošaitis. Bėgančioji su vyrais

2012 m. Nr. 2 / Genovaite Bončkutė-Petronienė. Neįvykusi terapija. – Vilnius: Vaga, 2011. – 224 p.

Lietuvių kalbos ir literatūros likimas mokykloje

2011 m. Nr. 12 / Diskusijoje dalyvavo lituanistai ir pedagogai Kęstutis Bredelis, Jurga Dzikaitė, Irena Gasperavičiūtė, Jurgita Girčienė, Vanda Juknaitė, Darius Kuolys, Nida Poderienė, Antanas Smetona, Irena Smetonienė, Regimantas Tamošaitis

Regimantas Tamošaitis. Poezijos pseudomorfozė

2011 m. Nr. 7 / Senokai prabangavo ir nuplaukė Poezijos pavasario renginiai, bet vienas jame atsiradęs įspūdis nepaleidžia: mūsų poezija vis labiau panašėja į prozą. Joje įsitvirtina pasakojimas, siužetas, įvykis, atsiranda veikėjai, eilėraštyje…

Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai

2011 m. Nr. 4 / Svečiai jau išėjo. Taurė
Pusiau nugerta,
Lyg kažkas dar turėtų sugrįžti.
Bandau nustatyt,

„Metai“ laiko tėkmėje

2011 m. Nr. 1 / Pokalbyje dalyvavo Algimantas Baltakis, Viktorija Daujotytė, Rimantas Kmita, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis.

Marcelijus Martinaitis. Gulk atgal į žemę, Kristijonai

2010 m. Nr. 12 / Rašytojai daugiausia būna susiję su trimis dalykais: leidyklomis, knygynais ir bibliotekomis. Nuo šių įstaigų priklauso jų populiarumas, taip pat galimybė pragyventi. Kartais jos visos trys veikia sutartinai, sukurdamos…

Regimantas Tamošaitis. Telkiamos literatūros kritikų pajėgos

2010 m. Nr. 11 / Spalio 5 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute susirinkusi literatū­rologų grupė įsteigė Kritikų klubą, kuris apibrėžiamas taip: kritikų, eseistų, literatūros mokslininkų sambūris, siekiantis stiprinti menų ir kultūros kritiką…

Regimantas Tamošaitis. Didysis Antano Škėmos klausimas

2010 m. Nr. 11 / Kartais atrodo, kad A. Škėmos XX a. antrosios pusės modernizmas su visa artistiška, ekscentriška bei mazochistiška ekstravagancija sugrįžta pas mus ne kaip jubiliejinio minėjimo objektas, bet kaip realybė…

Regimantas Tamošaitis. Pragaras šalia mūsų

2010 m. Nr. 8–9 / Dideli dalykai kartais nėra tokie tolimi. Geriu kavą Pilies gatvėje. Saulėtas, šiltas pavasario rytas, netoliese žaliuoja Gedimino kalnas. Tarsi architektūrinė ir gamtos puošmena, skirta mano ir panašių į mane malonumui.

Regimantas Tamošaitis. Baisioji krizė

2010 m. Nr. 5–6 / Prisimenu, kartą, dar aname tūkstantmetyje, sėdėjau Verkių parke žydinčių raktažolių pievelėje ant suoliuko su senų laikų drauge ir rūkydami kalbėjomės apie šį bei tą. Buvo vasaros pradžia, karšta, aplink medžius krūvomis telkėsi…

Du lietuvių literatūros nepriklausomybės dešimtmečiai

2010 m. Nr. 3 / Pokalbyje dalyvavo Jūratė Sprindytė, Laimantas Jonušys, Valdemaras Kukulas, Mindaugas Kvietkauskas, Vytautas Rubavičius, Regimantas Tamošaitis

Regimantas Tamošaitis. Išėjusios laimės ieškoti

2009 m. Nr. 12 / Birutė Jonuškaitė. Baltų užtrauktukų tango. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 286 p.

Regimantas Tamošaitis. Praėjusios vasaros debesys

2009 m. Nr. 10 / Praėjusios vasaros debesys, aišku, yra balti. Nors jų vasarą būna visokių, net ir visai tamsių, pritvinkusių lietaus, atmintis išsaugo tik akinamai baltus, kaip labiausiai atitinkančius mano sąmonės archetipus.

Regimantas Tamošaitis. Juodasis jazminas

2009 m. Nr. 8–9 / Prieš daugelį metų tiesiog svaigdavau nuo kokio seno filosofijos tomelio, jaudinamas minties, kad tuoj jį skaitysiu, dabar mieliau svaigstu nuo juodojo jazmino. Seniau galvodavau, kad gyvenimo kaip sapno metafora…

Sąžinė literatūroje ir gyvenime

2009 m. Nr. 7 / Pokalbyje dalyvavo rašytoja Vanda Juknaitė, kultūrologas Vytautas Rubavičius, kunigas Julius Sasnauskas, literatūrologas Regimantas Tamošaitis

Marcelijus Martinaitis. Rašytojo sutramdymas

2009 m. Nr. 5–6 / Kas šiandien yra rašytojas? Maištininkas, tautos protas ir sąžinė, kaip kažkada būdavo sakoma, ar prekiautojas savo tekstais, marginalas, kurį visuomenė dar ir turi išlaikyti?

Kalbos pabaiga?

2009 m. Nr. 3 / Pokalbyje dalyvavo Viktorija Daujotytė, Vytautas Rubavičius, Arvydas Šliogeris, Regimantas Tamošaitis

Populiariosios literatūros suvešėjimas

2008 m. Nr. 10 / Diskusijoje apie lietuvių populiariąją literatūrą pasisako Solveiga Daugirdaitė, Loreta Jakonytė, Laimantas Jonušys, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis

Dalia Satkauskytė. Ezopo kalba kaip teorinė sąvoka, arba Kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą

2007 m. Nr. 5 / Ezopo kalbos sąvoka – bene dažniausiai mūsų (ir pačių rašytojų, ir literatūros kritikų) pasitelkiama, kai prisieina kalbėti apie sovietmečio literatūrą. Tačiau ar tai – terminas, ar talpi, seną istoriją turinti, bet drauge neapibrėžta metafora…

Regimantas Tamošaitis. Pakeista tikrovė

2005 m. Nr. 7 / Vidurinė poezijos banga – įniršis, energija, nepasitenkinimas. Ji turi būti kategoriška ir stipri, kad gerai matytųsi iš tolo, kad būtų ryškesnė už tą prie kranto, – jau lūžtančią ir senkančią.

Šiandieninės lietuvių literatūros centras: kur jis?

2005 m. Nr. 3 / Pokalbyje dalyvavo literatūros kritikai Viktorija Daujotytė, Laimantas Jonušys, Mindaugas Kvietkauskas, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis ir rašytojas Herkus Kunčius.

Rimantas Kmita. Detektyvas, įtariamas poezija

2005 m. Nr. 3 / Marcelijus Martinaitis. K. B. Įtariamas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 107 p.

Esė kaip esminio mąstymo teritorija

2002 m. Nr. 12 / Redakcijos surengtame pokalbyje dalyvavo Gintaras Beresnevičius, Vanda Juknaitė, Vytautas Kubilius, Valdas Kukulas, Vytautas Rubavičius, Regimantas Tamošaitis

Regimantas Tamošaitis. Poetinis Druskininkų ruduo–2002

2002 m. Nr. 11 / Poetinis Druskininkų ruduo – lyg kelių dienų poezijos atlaidai, kai žodžio meno maldininkai keliauja Kalvarijų keliais iš Vilniaus į gydyklų miestą ir iš ten grįžta atgal į centrą, susijungę žodžio misterijoje ir pranešę apie save pasauliui.

Kas yra literatūros provincija?

2001 m. Nr. 7 / Atsako Ramūnas Klimas, Marcelijus Martinaitis, Jurga Ivanauskaitė, Stasys Stacevičius, Gintaras Grajauskas, Rimantas Černiauskas, Stasys Jonauskas, Algimantas Zurba, Herkus Kunčius

Sigitas Geda. Kaip plėšiama kaukė

1991 m. Nr. 4 / Marcelijus Martinaitis. Gailile raso. – Vilnius: „Vaga“, 1990. – 76 p.