literatūros žurnalas

Valentinas Sventickas. Panegirika epitafijų kūrėjui

2004 m. Nr. 12

Leonardas Gutauskas. In fine. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 222 p.

Nauja Leonardo Gutausko poezijos knyga „In fine“ išsiskirs lietuvių literatūros lentynoje. Jos ypatingumą lemia sumanymas. Visi šios knygos kūriniai skirti mirusiems žmonėms, daugiausia rašytojams ir dailininkams. Pirmas skyrius aprėpia didelį būrį lietuvių, tiek išėjusių prieš metus kitus, tiek ankstėliau, tiek – labai seniai (Vytautas Kubilius, Antanas Gudaitis, Mikalojus Oginskis…). Antrame skyriuje vyrauja eilėraščiai apie įvairaus laiko pasaulio dailininkus (tarkim, Salvadorą Dali, Franciscą Goyą, Andrejų Rubliovą). Atskiro trečio skyriaus svorį poetas suteikia vienam kūriniui, pavadintam „Dalia Grinkevičiūtė“. Pagal apimtį (16 knygos puslapių) tai būtų mažoji poema.

Taigi visi „In fine“ kūriniai yra epitafinės prigimties. Unikalus atvejis lietuvių poezijos visumoje. Senuosius žanrus – epitafijas, dedikacijas – šiuolaikinė literatūra transformavo ir kartais pasitelkia. Tačiau vientisų telkinių nėra daug. Minėtina A. Baltakio knyga „Dedikacijos“ (1975). Iš pasaulio poezijos svarbu prisiminti amerikiečio Edgaro Lee Masterso „Spūn Riverio antologiją“, pirmą kartą išleistą 1915 m., daugiau nei šimtąsyk pakartotą, išverstą į daugybę kalbų. S. Gedos išversta ji 2000-aisiais išėjo ir lietuviškai. Aiman lietuviams nieko nereiškia, kad toji antologija Amerikoje buvo bestseleris. Poezijos vertimų, kad ir kokie puikūs tai būtų kūriniai, neperkame, beveik neskaitome, nereflektuojame.

E. L. Masterso knygoje kalba sugalvoto miestelio miruoliai (autoepitafijos). L. Gutausko kelias kitas – jis rašo apie tikrus asmenis, dažniausiai savaime reikšmingus.

L. Gutauskas – rašytojas, dailininkas, žmogus – mintimis nuolat bendrauja su dideliu ir margu menininkų būriu. To bendravimo poreikis, intensyvumas, prasmė – visa, kas atsiveria skaitant „In fine“ poeziją, – daro didelį įspūdį. Patiriame, ką reiškia kūrinių ir kūrėjų egzistavimas, jaučiame, kaip menininkai maitina vieni kitus, kaip kūryba nenyksta ir tęsiasi (gramatinė forma in fine nereiškia baigtumo), galvojame apie pagarbą kūrybai, apie autoriaus intelektą ir žmogišką jautrumą, apie solidarumą, etiką. Knygos vardynas mums įrodo, kad L. Gutausko atveju netinka „grupių“, „kartų“ sąvokos, kartais jam nelabai svarbus ir kūrybos vertingumo matmuo. Nėra sentimentų persvaros. Epitafijoje tėvui objektyvumo gaudesys garsesnis nei sūnaus kalba.

Metams bėgant epitafija (glaustas įrašas antkapyje, ant sarkofagų Egipte) neteko lakoniškos išraiškos, bet savo prigimties nepamiršo. Pagarbos, vertės motyvas išlikęs. Kitame poliuje matytume dygiąsias R. Burnso eiles, yra ir lietuvių poetų, sukusių šion pusėn. L. Gutauskas – ne. Palankumas yra jo epitafinio kalbėjimo atrama. Nors kai kurie kūriniai netrumpi, išplėtoti, taigi visai parankūs požiūriui niuansuoti, – pasiginčijimo arba nuvertinimo žymių beveik nėra.

Kas gresia didelei knygai, kai į ją dedama daug vienos žanrinės ir intonacinės prigimties kūrinių? Monotonija. Ji gali nuslopinti gražiausius ketinimus. Gelbsti įvairovė. Štai eiliuota kūrybos interpretacija („Algimantas Švėgžda“). Štai tikro ar tariamo atsitikimo meninis piešinys („Vytautas Kalinauskas“). Kitur – detalės ar žmogaus pomėgio sureikšminimas (Justinas Mikutis antrą kartą užpila tą pačią kavą, Vladas Dautartas stovi prie upės). Dar kitur kalbėjimas glaudžiasi prie kito poeto įvaizdžių, žodžių, būdingosios eilėdaros. Kartais L. Gutauskas pasakoja žmogaus biografiją, jeigu ji ypatinga, aprašo, ką ir kaip žmogus darė, kas jam ypač rūpėjo (V. Krėvės motyvas eilėraštyje apie Albertą Zalatorių, baltosios pelėdos reikšmė rašant apie Tadą Ivanauską).

Padeda ir rakursų įvairovė. Pavyzdžiui, kalbėjimas kreipiantis į mirusįjį, paties autoriaus atėjimas į eilėraščio veiksmą, bylojimas „iš anapus“. Labai ryškus ir keliareikšmis Jurgiui Baltrušaičiui skirtas eilėraščių ciklas: L. Gutauskas parašė jį rusiškai, bet lotyniškais rašmenimis. Taip primenama, kad J. Baltrušaitis daugiausia rašė rusų kalba (jo frazeologiją epitafijos kūrėjas imituoja puikiai), ir kartu tas poetas „grąžinamas“ lietuviškam raštui. Dar įdomus atvejis – eilėraštis apie Maironio „Pavasario balsus“ parašytas V. Mačernio vizijų stiliumi. L. Gutauskas tartum paakina savo knygos personažus tarpusavy pasikalbėti.

Bene stipriausias, netikėčiausio rakurso kūrinys – paskyrimas talentingai tremties rašytojai Daliai Grinkevičiūtei (1927-1987). Jo stilių, meninę kalbą visai pagrįstai galėtume gretinti su „Giesmių giesme“. Šis meninis sprendimas Laptevų kankinės paveikslą perkelia į visai kitą – biblinę erdvę, į ilgametę moteriškumo istoriją. Nuostabi ir jaudinanti giesmė.

„In fine“ recenzentui neverta kelti sau nebūtinų užduočių, tarkim, interpretuoti interpretacijas. Būtų per daug pakopų. Vienas menininkas rašo apie kitą menininką, dabar dar tu kiši savo trigrašį. Kiekvienas kūrinys, kiekvienas atskiras sąlytis, – taip, jis gali tapti specialios, nuodugnios analizės dalyku. Tiesą sakant, kiekvieno šios knygos kūrinio atskiras matymas gali būti dosnesnis negu jų suvokimas kartu, telkiny. Taigi patsai knygos sumanymas, natūralus ir šviesus, kartu turi prigimtinę problemą. Su idėja sutinkančią sąmonę vis tiek trikdo supratimas, kad toji idėja racionali (o skaitai poeziją), būdinga profesionalui. Kol skaityti įdomu, kol nematai inercijos pėdsakų (paveikslo kopijavimas eilėmis), kol teka tiesiog gera poezija, – visai nepriekabiauji. Bet kai sumanymas darosi ryškesnis už poeziją, – stoji jos ir spontaniškumo pusėn. O paskui vėl – galvoji, kad „bet kokia“ knyga, knyga be idėjos ištirpsta tarp kitų.

Šios problemos padariniams reikia ramiai priskirti tai, kas neišvengiama: pagerbimo, dėkingumo, vertės pajautimo būsenas bei atitinkamas intonacijas, kurios – ką padarysi – kartojasi, ir keletą epitafijoms reikalingų semantinių telkinių. Mirtis – kalnelio tyla, žvakių vaškas, įkapės, smilkalai, vėlė ir t. t. Praeinamybė – dulkė, vėjas, šešėliai, laikrodis, užsiveriančios durys. Kūrybos ir gyvenimo įprasminimas – gelmė, šviesa, širdis, Turino drobė, nemiegotos naktys… L. Gutauskui ypač artimi augmenijos motyvai, su knygos linkme jie sutaria.

Epitafijos kūrėjui atrodo, kad jis turi šiek tiek nusiasmeninti, daugiau pasakyti apie tą kitą – svarbiausius, gal net ir žinomus dalykus, lengvai pamatomas asociacijas. Toks yra apsiuvimo voratinkliais vaizdas eilėraštyje apie Nijolę Miliauskaitę, tokie skaidrumo ir krištolo įvaizdžiai paskyrime Juditai Vaičiūnaitei, dulkėtų sparnų motyvas Kazimierui Vasiliauskui skirtame kūrinyje. Yra gražių „pataikymų“, tikslių įžvalgų, susitapatinimų. Bet ėjimas kitokiu keliu irgi būna sėkmingas. Laisvu ir nelauktu vaizdu L. Gutauskas prabyla apie atokiau esančius, pavyzdžiui, Henriką Nagį, Vytautą Kavolį, Vincą Krėvę (antras eilėraštis), Kristijoną Donelaitį. Daug fantazijos skleidžiasi devynių eilėraščių cikle, skirtame Thomui Stearnsui Eliotui. Galima būtų sakyti, kad didesnės, išplėtotos kompozicijos atveria daugiau prasmių, subtilių gretinimų bei asociacijų, įdomių reginių. Bet tai ne taisyklė. Trumpi, skalsūs eilėraščiai (paprastai cikliukų paskutiniai) turi ypatingos bendrinančios jėgos (tarkim, apie Justiną Mikutį, Bronių Krivicką). Kaip L. Gutausko pasakyta apie Joną Aistį: „dangus, kurio lig šiol šikšnosparniai neįlenkė“.

Čia sustosiu, nes apie šios knygos kūrinius galima daug pasakoti ir daug cituoti. Manau, kad šitai geriau tiks literatūros ir dailės mokytojams. Jiems, taip pat įvairių proginių skaitymų rengėjams ši knyga – tiesiog parankinė.

Baigsiu pagalvojimu, kuris man atrodo ypač svarbus. L. Gutausko poezijos knygą „In fine“ verta pamatyti šiandieninės žiniasklaidos, memuaristikos, smagių ir nesmagių pasitaškymų kontekste. Išsiskiria! Išsiskiria pagarba, rimtumu, kūrybinio solidarumo pojūčiu. Ji pasako, kad menas ir menininkai yra reikšmingas pasaulis. Aktualu, verta ir prasminga bent meno kalba šiandien tai svariai pasakyti. Pasakyta.

Jūratė Sprindytė. Fundamentas ir fragmentas

2023 m. Nr. 11 / Apžvalgoje aptariamos šios knygos: Valentino Sventicko „Guriniai“, Jurgos Tumasonytės „Naujagimiai“ ir Danutės Kalinauskaitės „Baltieji prieš juoduosius“.

Viktorija Daujotytė. Reminiscencijos: Leonardas Gutauskas

2023 m. Nr. 11 / Jei kartą susitikai, tai ir lieki to susitikimo šviesoje. / „Šešėlis, kurs bėga greta!“ – Maironio eilėraščio eilutė, šią akimirką, kai bandau pradėti rašyti apie Leonardą Gutauską dar vos įsivaizduojamą atminimo tekstą…

Elena Baliutytė. Knyga apie Dalią Grinkevičiūtę

2023 m. Nr. 8–9 / Valentinas Sventickas. Dalios Grinkevičiūtės dalia. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022. – 160 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Valentinas Sventickas. Skleidęs išmintį

2023 m. Nr. 2 / In memoriam Grigorijus Kanovičius (1929 06 18–2023 01 20) / Didelis, reikšmingas, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir plačiame pasaulyje, nes verstas į daugybę kalbų.

Valentinas Sventickas. Nuo vasario

2023 m. Nr. 2 / Jeigu būčiau pasauliui žinomas žmogus ir jeigu būtų įjungti reikšmingos žiniasklaidos mikrofonai, tai pasakyčiau:

Leonardas Gutauskas. Fragmentai

2022 m. Nr. 11 / Šie „Metų“ skaitytojams pateikiami Leonardo Gutausko (1938–2021) prozos fragmentai yra didesnės visumos dalis. 2013 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido jo trumposios prozos rinkinį „Fragmentai“,

Gintarė Bernotienė. Mirties bylos

2022 m. Nr. 2 / Leonardas Gutauskas. Raudonoji jūra. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. – 496 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Valentinas Sventickas. Ir dar

2022 m. Nr. 1 / 2018 metais išleista mano knyga buvo pavadinta „Dar gurinių“. Jos pratarmėje paaiškinau, kad guriniais vadinu savaime atsirandančius trumpus užrašus. Sugalvojęs šios publikacijos antraštę, pamaniau…

Valentinas Sventickas. In fine

2021 m. Nr. 11 / Leonardas Gutauskas 1938 11 06–2021 09 25 / Rašau šiuos atsisveikinimo žodžius Mardasavo kaime, jis Varėnos rajone. Kaime, kuriame Leonardas Gutauskas su žmona Loreta daug metų vasaromis gyveno.

Valentinas Sventickas. Apie lapų kritimą

2021 m. Nr. 3 / Tarp popierių, kuriuos pasiėmiau išeidamas iš darbo „Vagos“ leidykloje, radau kai ką apie Juozo Apučio apysakos „Prieš lapų kritimą“ parengimą spaudai. Tai vienas reikšmingųjų J. Apučio kūrinių. Paties datuotas 1972–1976 m.

Valentinas Sventickas. Prozos ženklai Dalios Grinkevičiūtės kūryboje

2021 m. Nr. 2 / Iš tremties literatūros rašytojos Dalios Grinkevičiūtės kūrybos šiame straipsnyje daugiausiai remiamasi „Atsiminimais“ vadinamu tekstu. Jis parašytas apie 1950 m., kai autorė, kartu su motina pabėgusi iš tremties, slapstėsi Kaune.

Leonardas Gutauskas. Aštuonios parabolės

2021 m. Nr. 2 / Stovėdamas ant milžiniško medžio šakos, pasikabinęs ant kaklo maišą, skyniau nežinomus vaisius, nors žinojau, kad jų žievė geležinė ir jie nevalgomi. Jau daugelį amžių mano protėviai kopė į šį medį ir patys nežinodami, kodėl…

Valentinas Sventickas. Vietoj straipsnio

2019 m. Nr. 10 / Juozo Baltušio knygą „Vietoj dienoraščio. 1970–1975“ literatūros kritikas skaitė nepaleisdamas iš rankų pieštuko ir vis ką nors užsirašydavo. Taip atsirado šis užrašų vėrinys.

Valentinas Sventickas. Mieželaitis pagal Baliutytę ir Kusturicą

2019 m. Nr. 4 / Elena Baliutytė-Riliškienė. Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 350 p. Knygos dailininkas – Rokas Gelažius.

Trečias brolis: atsiminimai apie Joną Strielkūną

2019 m. Nr. 3 / Ištrauka iš knygos knyga „Trečias brolis“, kurioje pateikti J. Strielkūno jaunystės dienoraščių fragmentai, keletas laiškų, nuotraukos.

Leonardas Gutauskas: „Tylus mano menas, ir taip tegul bus“

2018 m. Nr. 11 / Dailininką, rašytoją Leonardą Gutauską kalbina Saulius Vasiliauskas / Paskambinau į duris. Pasisveikino, pakvietė į vidų. Atrodė kiek įsitempęs, sunerimęs. Liepė nesiauti, eiti tiesiai į kambarį.

Leonardas Gutauskas. Tylesnė už žolę

2018 m. Nr. 11 / Nesu nei literatūrologas, nei kritikas, nei menotyrininkas, nei kultūros reikalus sprendžiančių tarybų ir komisijų narys, nei savamokslis ekonomistas ar socialinių problemų gvildentojas…

Viktorija Daujotytė. Savaime, bet juk ne tik

2018 m. Nr. 10 / Valentinas Sventickas. Dar gurinių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 397 p.

Leonardas Gutauskas. Marija Magdalena. Pasakojimas

2018 m. Nr. 8–9 / Atsivertimas buvo toks akivaizdus ir netikėtas, kad net pikčiausi bobų liežuviai neišdrįso gelti. Moterys susišnabždėjo, susibūrė į glaudesnį pulką ir, tarsi nieko nepastebėjusios, užtraukė giesmę. Vyrai priešingai.

Valentinas Sventickas. Tenai, kur mes būsime. Mykolas Karčiauskas (1939–2018)

2018 m. Nr. 5–6 / Tos kartos, kurios skaitė literatūrą ir domėjosi jos atgarsiais praėjusio amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmetyje, poetą Mykolą Karčiauską visų pirma sietų su „Žvirgždės poema“.

Leonardas Gutauskas. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 5–6 / jau senas rojus pelenais užklotas Ir iš Sodomos bėga tyraširdis Lotas, Tik jo žmona, pavirtusi į druskos stulpą, Per amžių amžius stovi tyruose apstulbus… Trumpiausios dienos ir ilgiausios naktys

Valentinas Sventickas. Vasaris su Kaziu Bradūnu

2017 m. Nr. 2 / 2017 metų vasarį šįsyk susiekime su poetu Kaziu Bradūnu. Su jo šimtmečiu. Gimė 1917 metų vasario 11 dieną Kiršuose. 1990-ais, kai po pasitraukimo iš Lietuvos (1944)…

Leonardas Gutauskas. Pasakojimai prie židinio

2016 m. Nr. 5–6 / Citata: „Poetinė mintis – ryškiai rožinė, vėliau auksinė, paskui pilka, tada juoda. Vis dėlto – kaip gyvenime. Diena, paskui naktis.“ Žaliai auksiniai šilų gobelenai; raudonadėmės spanguolynų lovatiesės…

Marcelijus Martinaitis. Iš rankraščių

2016 m. Nr. 4 / Turėjau galimybę susipažinti su Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) rankraščiais, kai po jo mirties rengiau spaudai knygą „Nenoriu nieko neveikti“. Kas pateko į ją, tas pateko. Tačiau rankraščius dar kuriam

Leonardas Gutauskas. Iš istorijos popierių

2015 m. Nr. 12 / 1. Aš pažinau iš Diurerio graviūrų
Ant palšo žirgo jojant mirtį
Ir melancholišką jos mintį,

Valentinas Sventickas. Ištrinti

2015 m. Nr. 10 / Ar vaikščiodamas po mišką, ar netikusių sapnų pertraukomis nežinia kodėl pradėjo prisiminti susitikimus su likimo broliais – buvusiais lagerininkais ir tremtiniais.

Leonardas Gutauskas. Žymiausios pasaulio kapinės

2015 m. Nr. 8–9 / Paklaustas, ar nenorėtų bent sapne nuvykti į Paryžių, grasos namų Naujojoje Vilnioje senbuvis filosofas J. M. P. pasakė: O ko aš ten nemačiau? Ką būsiu pametęs, kad visko negalėčiau išvysti grotuotame palatos lange?

Valentinas Sventickas. Pušis, kuri

2015 m. Nr. 7 / Nuvirto ji balandžio 25 dieną. Šviesią pavakarę. Prieš tai dieną kitą buvo vėjuota, o tąsyk – ne. Taip, tai buvo pušis, kurią Justinas Marcinkevičius puikiausiai matydavo pro savo langą,

Valentinas Sventickas. Rankraščiai kaip rankdarbiai

2015 m. Nr. 2 / Šiuo straipsniu bandoma papasakoti apie poeto Marcelijaus Martinaičio kūrybos procesą. Bet tik tiek, kiek teikia galimybių pažintis su dalimi jo rankraščių. Nuodugnų bendresnį to proceso atvaizdą skaitytojai gali rasti Viktorijos Daujotytės…

Leonardas Gutauskas. Devyni laiškai tolimajam draugui J. A.

2014 m. Nr. 8–9 / Tad aš renkuos
Be atvangos
Pulsuojantį morfemų potvynį kilniuos žodynuos,
Upokšnių įlankas, kur naktį maudosi undinės,
Ir žėri žodžių perlai, rimų sagės deimantinės.

Valentinas Sventickas. Apie Justino Marcinkevičiaus rankraščius

2014 m. Nr. 7 / okių leidimų sau pažaisti, kryptelėti, nieko pikantiško. Jokių „naudingų iškasenų“ asmenybės dekonstrukcijos ženklų kasinėtojams, nūnai keliantiems pasišiaušusias galvas. Nebent vaistų aprašai. Nebent žinia, kad yra išplėštų puslapių.

Leonardas Gutauskas. Pasakojimai

2014 m. Nr. 4 / Po karo karštas vanduo ir vonia namuose buvo reta prabanga, kartais nušvintanti (bet nepasiekiama) trofėjiniuose filmuose. Tad viešoji sostinės pirtis buvo vieta, kur bent sykį per keletą mėnesių būtinai apsilankydavo visi…

Viktorija Daujotytė. Viešas vienumos žmogus – kritinis subjektas

2014 m. Nr. 3 / Valentinas Sventickas. Guriniai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013. – 263 p.

Renata Šerelytė. Jausmingos prisiminimų spalvos

2014 m. Nr. 2 / Leonardas Gutauskas. Fragmentai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 464 p.

Čempiono rinkimai, arba Knygų skaitymo mugės belaukiant

2014 m. Nr. 2 / Pokalbyje dalyvavo literatūros tyrinėtojai Elena Baliutytė, Viktorija Daujotytė, Laimantas Jonušys, Dalia Kuizinienė, Jūratė Sprindytė, Valentinas Sventickas, Regimantas Tamošaitis

Leonardas Gutauskas. Trys Vilniaus vaizdeliai

2013 m. Nr. 10 / Ta senė, gyvenusi mažoje, perkrypusioje lūšnoje Olandų gatvės žydkapių pašonėje, buvo žemo ūgio, liesa kaip pušies skiedra ir dar persisukusi, susimetusi į kuprą.

Valentinas Sventickas. Kategoriška poezija

2013 m. Nr. 2 / Jonas Juškaitis. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012. – 63 p.

Leonardas Gutauskas. Fragmentai

2012 m. Nr. 12 / Paskutinėmis gyvenimo valandomis, jau gulėdamas mirties patale, pavargusių vokų pridengtu žvilgsniu jis regėjo gimtąsias vietas, apleistas daugiau kaip prieš aštuoniasdešimt metų: siauro skaidraus…

Leonardas Gutauskas. Keturi tekstai

2012 m. Nr. 5–6 / Rašyti knygą pradėk neturėdamas jokios išankstinės idėjos. Rašyk taip, kaip gyveni, kaip išeis, kaip pasiseks, kaip diktuos lemtis ir kasdienybė. Iš kraštovaizdžių, iš meilės ir neapykantos išrauk sąžinės klyksmą.

Donata Mitaitė. Apie poetą ir jo advokatą

2012 m. Nr. 5–6 / Valentinas Sventickas. Apie Justiną Marcinkevičių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Valentinas Sventickas. Tiesioginė laisva kalba

2012 m. Nr. 4 / Viktorija Daujotytė. Justino Marcinkevičiaus žemė: Žmogaus šiapus. – Vilnius: Alma littera, 2012. – 328 p.

Leonardas Gutauskas. Lėlių pasaulyje ir mes tik lėlės

2012 m. Nr. 3 / Lėlių pasaulyje ir mes tik lėlės
Šilkiniais siūlais valdomos erdvioj
Šekspyro scenoj kur artistai – vėlės

Valentinas Sventickas. Taškai. Klaustukai?

2011 m. Nr. 12 / Niekas man nesakė, kad turiu „apžvelgti praeinančius metus“. Bet rašau gruodžio leidiniui ir tokio žiūrėjimo pagundos užklumpa pačios. Taigi – šiemečių žinių ir pagalvojimų nuotrupos…

Leonardas Gutauskas. Keltas

2011 m. Nr. 6 / Tą šviesią 2006 metų birželio naktį per sapną ji atėjo prie mano lovos. Jos melsvoji, geltonais taškeliais suknia skleidė Upės ir ajerų kvapą. Palinko virš mano veido. Jos alsavimas, pilnas paslaptingų nebylių žodžių…

Apie Sausio 13-ąją. Po dvidešimties metų

2011 m. Nr. 1 / Pasisako Donaldas Kajokas, Vytautas Martinkus, Valentinas Sventickas, Romas Gudaitis, Liudvikas Jakimavičius, Kornelijus Platelis, Marytė Kontrimaitė.

Leonardas Gutauskas. Trumpoji proza

2010 m. Nr. 4 / Esu miško kirtėjo „družbanto“ Kiestos šuva, vardu Pilkis, Pilkio sūnus, kiemsargio ir veislinio terjero mišrūnas, graži auksinio plauko mano barzdelė – įtikinamas įrodymas, jog turiu ir mėlyno kraujo…

Jūratė Sprindytė. Tiktai kritikas

2010 m. Nr. 2 / Valentinas Sventickas. 2009 Kritiko pastraipos. – Vilnius: Žuvėdra, 2009. – 304 p.

Valentinas Sventickas. Bet neduoda

2009 m. Nr. 10 / Turiu papasakoti, kaip klostosi šiemet valstybės piniginė talka knygų leidybai. Tiesą sakant, tikrai reikia papasakoti, nes visuomenei ir autoriams ne visa žinoma, net ir klaidinimo yra.

Leonardas Gutauskas. Išėjusiems sugrįžti

2009 m. Nr. 3 / Svetimakalbiai laikrodžiai, jūsų valandas sulesė vėjai
Ir dulkėti klajonių daiktai pašauks vienišą savo poetą,

Leonardas Gutauskas: „Visa galėčiau suimti į keturis sakinius“

2007 m. Nr. 3 / Prozininkas, poetas, dailininkas Leonardas Gutauskas atsako į literatūrologės Vitalijos Pilipauskaitės klausimus / Prozininkui atmintis – tarsi lobynas (šiukšlynai taip pat lobių salos).

Leonardas Gutauskas. Musė. Studija (Pabaiga)

2005 m. Nr. 3 / Ilga stiklinėmis lubomis, – stikliorius čia pat, už sienos, tad nėra pavojaus, kad vaikigalių išdaužtas stiklas taip ir liks faneros lapu uždengtas, – aukštomis niūriomis sienomis…

Leonardas Gutauskas. Musės. Studija (Pradžia)

2005 m. Nr. 2 / Ateis tokia diena. Tik niekas jos nepaskubins ir neatitolins – ji išauš be mūsų žinios, be mūsų įstatymų ir konstitucijų, be prievartos. Ji išauš, ir visos septynios spalvos atgaus pirminį spindesį. O gailestingoji žolė paslėps…

Jūratė Sprindytė. Lošti iš romano

2004 m. Nr. 8–9 / Nebėra abejonių, kad romanas pasidarė rinkos dievaitis. Visi puolė rašyti romanus arba tuos savo tekstus, kuriuos anksčiau vadino įvairiais prozos ir kri­tikos žanrais, dabar vadina romanais. Rašytojas be romano – ne rašytojas.