literatūros žurnalas

Justinas Marcinkevičius. Iš natūros

2010 m. Nr. 3

*

 

kalba saugo ir gina
pasakau: gryčia asla stalas
nežinau ką daryti su durimis
ar jas uždaryti ar laikyti atdaras
uždarytos saugiau
atidarytos šaukia išeiti
vilioja nustebti
išsigąsti sušukti
galbūt grįžti
neperžengus tamsios priemenės
kalboje ir tikrovėje

 

2008

 

 

*

 

tais metais? tais metais paparčiai
lapojo bedieviškai sparčiai
bijojau (prisipažįstu)
kad tik per anksti nepražystų
kad lig šv. Jono nakties
iškęstų – paskui jau vis tiek

 

2008

 

 

*

 

balti balti suplėšyti o! Sudriskę
naktį virš šviečiančio miesto
o! jie nieko neprimena
juodas dangus prasišviečia
pro baltus debesis prasišviečia
bet juodas tik tiek

 

2008

 

 

*

 

į kambarį, kur viskas tave liečia
jau lyg į savo irštvą įeini:
palubėje lemputė blausiai šviečia,
knyga ant stalo – taigi, gyveni.

tad šūkteli nedrąsiai: ei, palėpe!
paskui pasitaisai: ei, kambary!
taip pašauktas, jisai mane apglėbia:
ir aš tave, ir tu mane turi.

 

2008

 

 

*

 

auga kažkas
lyg manyje
lyg tam krūme už lango
kur mažoji tvėrinėja
dūzgia ropščiasi lando

ieško kažko
pagalvoji gal tikslo
ar verta ieškot
tikslą kažkas ištiko:

guli mažas kojeles
užvertęs:
sules koks paukštis sules
vis tiek jau bevertis?

 

2009

 

 

*

 

Tokį didelį rudenį, tokį geltoną
krinta lapas nuvargęs (o gal duodamas toną),
atverdamas liepų ir topolių murziną dangų:
Maestro ruduo nepaleidžia batutos iš rankų.
Crescendo: užgriūna lapų gausa.
Ir finalas: apsinuoginusi tamsa.

 

2009

 

 

*

 

įsiremi į stalą ir įsmeigi akis
į lipnią rudenio ir lango tamsą:
gal žvilgsnis pakylės, supras, gal sulaikys
šios vasaros – o gal visatos – tąsą?

tuštumoje, kuri sutemus sutirštėja,
užtraukia tartum ledas, ir aketės nėra.
…lyg žuvys buvo mintys priartėję,
lyg skimbtelėjo dievo gitara

 

2009

 

 

*

 

Mirusios kalbos palieka graudžius griuvėsius.
Atvertęs juos, seną gyvenimo kvapą randi,
užuodi šešėlius, degėsius, puvėsius,
klausą nudegina muzika – skurdi ir graudi.

Lyg paukščiai, lyg senprūsių vėlės apgieda
savastį savo, išrautą ugnimi ir krauju.
Istorija užsidengia veidą – gal kartais jai gėda.
Gal kartais gėda ir mums, neužstojusiems jų…

 

2009

 

 

*

 

Kaip žaizdą savy ją nešiojuos,
didžiuojuos, keikiu, myliu,
nes jos smiltyse ir šilojuos
jau tūkstantis metų guliu.

Sakykite, daug tai ar maža
ant savo gimtų krantų
nukristi į seną peizažą
akmeniu arba grumstu?

 

1972–2009

 

 

 

Ironiškai žiūrint

 

tie ratai tarytum nesisuko
kažkokie keisti atrodė – lyg penkiakampiai

bet vis tiek užvažiavo
nusistūmėm supuolę
nubildėjo kažkur už kalno
už kalnelio
kurį nelengva būdavo suarti:
atverti įkalnėn velėną
kaip kokį knygos apie Lietuvą lapą
o jis užsiverčia vis ir užsiverčia
kol netolies vėl subilda tie keisti ratai
viena tik paguoda
kad ratai buvo prasti
andai pastumti bildėjo ir nubildėjo
nors ir šiandien dar girdėt jų bildesys
neteptų ašų cypimas (tarp kitko to kalnelio
jau niekas nebearia
tiek ten jo ir liko)
bet kai tik pamatau jį
nežinau kodėl vis pagalvoju
sunkiai ir vis apie Lietuvą
to dar betrūko

o keistų ratų bildesys
tai nutolsta tai priartėja
velniaižin kas ten juos stumdo

 

2010

 

 

 

Šįvakar

 

šįvakar dangus juodut juodutėlis
nelengva būtų eiti į jį
netgi baisu
dažnai tokiais vakarais
žmogus ir paklysta:
mãno kad eina į dangų
o patenka į pragarą
kol apsižiūri kol išsiaiškina
praeina ir pragaras ir dangus
net ir žmogus praeina
besiklausinėdamas
besiaiškindamas

bet aš negaliu kai toks
juodut juodutėlis
žiūri pro langą taryt klausdamas kelio
neagresyviai žiūri bet vis tiek
nesiryžtu atsakyti
kad ir aš nežinau
nežinau net kas žino

 

2009

Valentinas Sventickas. Iš Justino Marcinkevičiaus jaunų dienų

2024 m. Nr. 2 / Skaitau jauno Justino Marcinkevičiaus laiškus (nuo 1949 09 11, daugiausiai iki 1953 m.), mokyklos metų dienoraštį (nuo 1947 06 16 iki gruodžio 7 d.), gimnazisto ir studento eiliavimus (nuo 1946 10 11 iki 1951 03 27).

Viktorija Daujotytė. Atsiminti, kol įmanoma

2018 m. Nr. 3 / Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename. Sudarė Valentinas Sventickas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 469 p.

Viktorija Daujotytė. Maironis ir Justinas Marcinkevičius

2016 m. Nr. 2 / Išeities taškas, formuluojant jungtį tarp Maironio ir Justino Marcinkevičiaus, – tauta, lietuvių tauta, į kurią vienu ar kitu būdu yra sutelktos abiejų poetų aspiracijos. Kaip bendruomenė, kaip etnosas, tauta tebėra.

Justinas Marcinkevičius. Nespausdinti eilėraščiai

2015 m. Nr. 3 / Nesugalvotas gyvenimas! jis visados prieš akis
striksi ir šokinėja lyg būtų baltas ėriukas
pirmą sykį išleistas (ištrūkęs) į šviežią pavasario pievą

Valentinas Sventickas. Apie Justino Marcinkevičiaus rankraščius

2014 m. Nr. 7 / okių leidimų sau pažaisti, kryptelėti, nieko pikantiško. Jokių „naudingų iškasenų“ asmenybės dekonstrukcijos ženklų kasinėtojams, nūnai keliantiems pasišiaušusias galvas. Nebent vaistų aprašai. Nebent žinia, kad yra išplėštų puslapių.

Donata Mitaitė. Apie poetą ir jo advokatą

2012 m. Nr. 5–6 / Valentinas Sventickas. Apie Justiną Marcinkevičių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Justinas Marcinkevičius. Labą vakarą visiems

2011 m. Nr. 4 / Paskutinė poeto Justino Marcinkevičiaus kalba, pasakyta 2010 m. lapkričio 23 d. Mokslų akademijos salėje visuomeniniame diskusijų forume „Tauta, piliečiai, valstybė“ / Šiandieninio pokalbio organizatoriai suformulavo savo pagrindinį ir, galima tarti, vienareikšmį klausimą:

Jonas Liniauskas. Žodis

2011 m. Nr. 4 / In memoriam. Justinas Marcinkevičius 1930.III.10–2011.II.16 / Sausos ašaros krenta kaip dulkės
Ir dangūs atveria duobę,
O smiltys šnabžda – jau gul

Gabrielius Žemkalnis. Neatsisveikinant

2011 m. Nr. 4 / In memoriam. Justinas Marcinkevičius 1930.III.10–2011.II.16 / Kuo skiriasi didis poetas nuo eilinio žmogaus, nuo manęs? Poetas pasako tai, kai kitas žmogus nori, bet nesugeba pasakyti „Pargriuvo, nešdamas dangų.“

Viktorija Daujotytė. Koks ilgas amžinatilsis tie „Metai“!

2011 m. Nr. 4 / ln memoriam. Justinas Marcinkevičius 1930.III.10–2011.II.16 / Ištariu eilutę iš Justino Marcinkevičiaus triptiko „Žiūrėjimas į Lietuvą“: žiūrėjimas iš toli, iš arti ir „Iš Tolminkiemio“

Jūratė Sprindytė. Aukštojo stiliaus sumuojanti knyga

2009 m. Nr. 10 / Justinas Marcinkevičius. Pažadėtoji žemė. Užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos. 1988–2008. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 520 p.

Justinas Marcinkevičius. Eilėraščiai

2005 m. Nr. 3 / Vingiuodamas, į kalną kilo takas
mažai kieno bevaikštomas. Žolė
lyg vesdama, lyg rodydama kelią,
uždusus bėgo prieš akis, trumpam