literatūros žurnalas

Gabrielius Žemkalnis. Neatsisveikinant

2011 m. Nr. 4

In memoriam. Justinas Marcinkevičius 1930.III.10–2011.II.16

Kuo skiriasi didis poetas nuo eilinio žmogaus, nuo manęs? Poetas pasako tai, kai kitas žmogus nori, bet nesugeba pasakyti.

„Pargriuvo, nešdamas dangų.“

Atnešė man Justinas Marcinkevičius atvertą langą, pro kurį švietė tėvynės meilė, jos istorija, jos kančios ir pergalės. Pro tą atvertą langą matėme dangų.

Negaliu pasakyti, kada susipažinau su Justino kūryba, atrodo, lyg kad visa­da ji buvo kartu: dainomis, žodžiais, eilėmis, tėvynės meile. Lietuva gi visada buvo mūsų širdyse ir turbūt „Mindaugas“ man buvo pirmasis žingsnis į Justino pasaulį: „Esu valdovas ir darysiu viską, kas mano dievui – Lietuvai – naudinga.“ O Justino Mažvydas išmokė mus tarti tą žodį „Lietuva“ ne kaip kasdieninį: „Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį.“

Turėjome laimę ir privilegiją susipažinti su Justinu per aktorių ir skaitovą Lai­moną Noreiką. Laimonas atliko svarbius vaidmenis Justino dramose, o sovietinės okupacijos laikais juodu važinėjo po Lietuvą, lankydami miestelius ir kaimus, skaity­dami Justino patriotinę meilės Lietuvai išpažinimo kūrybą, paliesdami ir budinda­mi prispaustus, daugelio užmirštus, žmones. Kartą Vilniuje 1976 metais vieną vėlyvą vakarą ilgai bendravome su Laimonu, jis mums skaitė ir aiškino Justino „Mažąją trilogiją“ ir keletą kitų eilėraščių, dar tuo metu rankraštyje. Neišblėstantis prisimi­nimas: „Vakarinio dangaus šviesoje koks gražus tavo veidas, gimtine!“

Netrukus su Justinu susipažinome asmeniškai ir toji pažintis su šiuo nuostabiu kukliu žmogumi, pagrįsta draugiškumu ir pagarba, tęsėsi iki… Galiu tik sakyti Justino parašytus žodžius: „Neištarsiu Tavo mirties. Nenoriu girdėti jos vardo.“

Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo užuojautos žodyje, turėdama omenyje Joną Basanavičių ir Justiną Marcinkevičių, sakė: „Dvi iškiliausios asmenybės – Tautos Patriarchas ir Tautos Poetas – mirę Valstybės atkūrimo dieną, suriša ir įprasmina Lietuvos valstybingumo istoriją.“

Skaitydavau Justiną radijo laidose, minėjimuose, cituodamas ir straipsniuose, ir kalbose, ir Australijoje, ir Lietuvoje, ir kituose kraštuose. Suaugau su juo lyg jo „Septintojoje meilės elegijoje“:

Čia būta mano lūpų ir akių.
Čia mano rankų klaidžiota. Po žodžiais
ir po tyla gyventa. Atminties
gyva žieve priaugau aš prie jūsų.

Nešė Justinas trispalvę su Sąjūdžiu į Kovo 11-ąją. Siekdamas laisvės Lie­tuvai jis suprato, kad „gyventi laisvėje nėra lengva, nes tada pats esi už viską j atsakingas“. Atkurtos nepriklausomybės pradžioje pasitraukęs iš politikos išsau­gojo savo moralinį autoritetą. Neabejoju, jeigu Justinas Marcinkevičius būtų kandidatavęs į Lietuvos prezidentus (apie tai visuomenė ne kartą kalbėjo), tauta būtų jį išrinkusi absoliučia balsų dauguma. Dabar Justinas Marcinkevičius nėra „buvęs prezidentas“ ar dar koks nors „buvęs“, bet turi aukščiausią pagarbos epitetą: „Tautos Poetas, Tautos Dvasia.“

Šiandien verkiu su visa Lietuva, bet tik laikinai. Neseniai, dar turint vilčių, kad Justinas pasveiks, girdėjau sakant, jog negalima įsivaizduoti Lietuvos be Marcinkevičiaus. Taip niekada nebus, nes jis yra Lietuva.

„Iškirskite langelį karste, kad visus jus matyti galėčiau.“ Tegul jis mus mato savo įvaizdyje – gerus, sąžiningus, teisingus, tėvynę ir laisvę mylinčius.

Valentinas Sventickas. Iš Justino Marcinkevičiaus jaunų dienų

2024 m. Nr. 2 / Skaitau jauno Justino Marcinkevičiaus laiškus (nuo 1949 09 11, daugiausiai iki 1953 m.), mokyklos metų dienoraštį (nuo 1947 06 16 iki gruodžio 7 d.), gimnazisto ir studento eiliavimus (nuo 1946 10 11 iki 1951 03 27).

Viktorija Daujotytė. Atsiminti, kol įmanoma

2018 m. Nr. 3 / Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename. Sudarė Valentinas Sventickas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 469 p.

Viktorija Daujotytė. Maironis ir Justinas Marcinkevičius

2016 m. Nr. 2 / Išeities taškas, formuluojant jungtį tarp Maironio ir Justino Marcinkevičiaus, – tauta, lietuvių tauta, į kurią vienu ar kitu būdu yra sutelktos abiejų poetų aspiracijos. Kaip bendruomenė, kaip etnosas, tauta tebėra.

Justinas Marcinkevičius. Nespausdinti eilėraščiai

2015 m. Nr. 3 / Nesugalvotas gyvenimas! jis visados prieš akis
striksi ir šokinėja lyg būtų baltas ėriukas
pirmą sykį išleistas (ištrūkęs) į šviežią pavasario pievą

Valentinas Sventickas. Apie Justino Marcinkevičiaus rankraščius

2014 m. Nr. 7 / okių leidimų sau pažaisti, kryptelėti, nieko pikantiško. Jokių „naudingų iškasenų“ asmenybės dekonstrukcijos ženklų kasinėtojams, nūnai keliantiems pasišiaušusias galvas. Nebent vaistų aprašai. Nebent žinia, kad yra išplėštų puslapių.

Donata Mitaitė. Apie poetą ir jo advokatą

2012 m. Nr. 5–6 / Valentinas Sventickas. Apie Justiną Marcinkevičių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Justinas Marcinkevičius. Labą vakarą visiems

2011 m. Nr. 4 / Paskutinė poeto Justino Marcinkevičiaus kalba, pasakyta 2010 m. lapkričio 23 d. Mokslų akademijos salėje visuomeniniame diskusijų forume „Tauta, piliečiai, valstybė“ / Šiandieninio pokalbio organizatoriai suformulavo savo pagrindinį ir, galima tarti, vienareikšmį klausimą:

Jonas Liniauskas. Žodis

2011 m. Nr. 4 / In memoriam. Justinas Marcinkevičius 1930.III.10–2011.II.16 / Sausos ašaros krenta kaip dulkės
Ir dangūs atveria duobę,
O smiltys šnabžda – jau gul

Viktorija Daujotytė. Koks ilgas amžinatilsis tie „Metai“!

2011 m. Nr. 4 / ln memoriam. Justinas Marcinkevičius 1930.III.10–2011.II.16 / Ištariu eilutę iš Justino Marcinkevičiaus triptiko „Žiūrėjimas į Lietuvą“: žiūrėjimas iš toli, iš arti ir „Iš Tolminkiemio“

Justinas Marcinkevičius. Iš natūros

2010 m. Nr. 3 / kalba saugo ir gina
pasakau: gryčia asla stalas
nežinau ką daryti su durimis

Jūratė Sprindytė. Aukštojo stiliaus sumuojanti knyga

2009 m. Nr. 10 / Justinas Marcinkevičius. Pažadėtoji žemė. Užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos. 1988–2008. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 520 p.

Justinas Marcinkevičius. Eilėraščiai

2005 m. Nr. 3 / Vingiuodamas, į kalną kilo takas
mažai kieno bevaikštomas. Žolė
lyg vesdama, lyg rodydama kelią,
uždusus bėgo prieš akis, trumpam