literatūros žurnalas

Juozas Aputis. Mūsų nerimo slėpiniai

1999 m. Nr. 4

Mečys Rakauskas. Gintarinio korio akys: Apsakymai ir apysaka. – Kaunas: Varpas. 1998. – 283 p.

Aikčiojame nužvelgę knygų stalus ar lentynas: tokia knygų gausybė! Jau nėra ir kalbos, kad gali atsiras­ti žmogus, kuris perskaitytų viską, ką lietuviškai išleidžia nesuskaičiuo­jamos mūsų leidyklos. Tačiau kar­tais gauni nustebti ir perskaitęs ga­nėtinai seniai žinomo autoriaus kny­gą, kurios pasirodymas žymi jau tolimą jo debiutą, netgi ištisus kūry­bos dešimtmečius. Man šitaip buvo su Mečio Rakausko knyga „Gintari­nio korio akys“, kurioje yra penki kūriniai – apsakymai ir apysaka. Teisybę pasakius, nėra lengva įvardyti, kur toje knygoje apsakymai, o kur – apysaka, mat visi kūriniai ganėtinai ilgi. Tikriausiai apysaka au­torius laiko „Mūsų medaus kalną“, kuri knygoje įdėta paskutinė.

Apie tai, kas šiame storame rinkinyje man pasirodė nauja ir nelabai tikėta, keliais sakiniais užsiminsiu šio rašinio pabaigoje, o dabar norė­čiau pasigrožėti viena vieno apsaky­mo vieta (apsakymas „Purve retai pražysta gėlės“), pažymėdamas, kad tokių ar panašių galima būtų rasti ir kituose. O ta vieta yra pasakojimas apie tai, kaip apsakymo mergaitė iš­girsta keistą balsą – šaižų, skardi­nį, isterišką ir dar kitokį (M. Ra­kauskas ypatingai yra pamėgęs bū­senų, garsų, nuotaikų variacijas), ir pamato, jog prie ant tako iškritusio varniuko sėlina katė, o nusigandusi paukštelio mamytė (išretinta – M. R.), kai mergaitė katę nuveja, jau ti­kisi, kad tas vaikas, ta mergaitė jos varniuką išgelbės galutinai, tačiau kaip ji išgelbės, kur ji tą varniuką padės, jei lizdas aukščiausiai medy­je ir jei į tą medį galėtų įsliuogti ne­bent koks ištįsėlis berniukas. Ilgais sakinių pasažais toliau plėtojama centrinė apsakymo vieta, aplinky­bės, kur išgaunama įspūdinga įtam­pa, kai mergaitė jau prisimena net 01 telefono numerį ir kadaise gaisro gesinti atvažiavusius gaisrininkus; šit ką reikėtų mergaitei padaryti – iškviesti gaisrininkus, savo ilgomis kopėčiomis koks jaunas gaisrininkutis galėtų varnos lizdą pasiekti ir ten įkelti varniuką… Bet ji su siau­bu prisimena, kad neturi nė mone­tos, tačiau vėl greitai susivokia, jog mama kadaise sakė, kad gaisrinin­kus galima iškviesti ir be monetos… Galimybių spėliojimais išgaunama prasminga atomazga, apraizgyta gau­sybės detalių, užuominų, svarsty­mų. Apsakymo herojė sakytum pa­tenka į savotišką psichinę painiavą. Tačiau šit ateina laikas tą painiavą – ruošiamasi gelbėti iškritusį varniuką – išmazgyti: mergaitė apsidairo ir baimės pilnu balseliu ištaria praeinančiai moteriškei: „Iškrito paukščiukas.“ Ir moteriškės atsakymas, kad nieko nebus, – jau nieko nebus, – tapo atsainiai ištartais žodžiais. – „Esi didelė mergaitė, o nesupranti, kad jis jau nebegyvas.“ Toji mintis, prie kurios autorius rodo, galima sakyti, iš tikrųjų psichologinius brūzgynus, yra tarytum koks skaudus kirtis, negailestingai primenantis visiems žinomą ir dažnam patirtą tiesą: pastangos buvo beprasmės, kaži kas daug už mus viską buvo nusprendęs. Šita nenauja išvada pasakoma įvairiabriaunes psichologines linijas, kurios vietomis atrodo gal kiek ir dirbtinos, forsuojamos arba pritemptos, tačiau iš esmės vis tiek įspūdingos. Reikia tiktai kantriai M. Rakausko tekstą skaityti, įsitraukus pasiduoti tai įvairiapusei narpliojimų tėkmei, į kurią autorius pats įsitraukia, kursyvu ryškindamas žo­džius ir herojų būsenas. Jeigu autorius šitaip daro, tai jis, matyt yra permanęs, kad taip reikia daryti.

Šio rašinio pradžioje užsiminta, kad visokiais netikėtumais skaity­tojas gali būti nustebintas ir skaity­damas, rodos, pusėtinai pažįstamą autorių. Šit man irgi rodosi, kad M. Rakauskas yra tikras tradicinės realistinės beletristikos rašytojas, imantis savo raštams medžiagą iš vadinamojo gyvenimo, ir tiek. Taip tai taip, o čia aptariama knyga sako ir ką kita: gyvenimas gyvenimu, o jo vingiuotų kelių išnarpliojimas ir rašančiojo akies skvarbumas ir gebėjimas (o gal ne vienu atveju tik pastangos gebėjimą demonstruoti), matyti sudėtingus to gyvenimo pjūvius, kuriuose būtu įvairiapusės psichologinės rievės (ar tik nebūsiu bepakliuvąs M. Rakausko žodžiu srautus!), ir netingėti tarytumei sustabdyti, pritildyti gyvenimo tėkmę, išdidinti, išretinti, pakišti po žodžių ir pamąstymų mikroskopu – ar tiktai nebus M. Rakausko privilegijos. Ar ne didžiausia tų visokių pastangų dalis tektų apysakai „Mūsų medaus kaina“, kur rentgeniškai stengiamasi peršviesti vyro ir moters santykių sandėlius. Apyrealės aplinkos centras čia yra, ko gero, koks nors kurortas prie Baltijos, o gal kartais Dubultų kūrybos namai Latvijos pajūry ir herojus čia užmatomas ir piešiamas komplikuotas, kažkoks suirzęs analitikas, rakinėjantis žo­džius, būsenas, poelgius.

Vis dėlto, grožėdamasis ilgais autoriaus psichologiniais pasažais, vietomis imi maldyti bekylančius nervus: pernelyg dirbtinai kompli­kuojamos būsenos, provokuote pro­vokuojami herojų sudėtingumai, pri­kišamai rodomos prasmės. Sakyki­me, kad ir toji scena, kur jau prie pabaigos privaroma apysaka „Mūsų medaus kaina“ ir kur herojus pašte siunčia telegramą savo Sabinai. Paš­to mergaitė čia klausia:

„– Siūsite kasdienišką ar pradžiuginsite ir šventišku aprėdu? – vėl pakėlusi akis nežymiai virpuliuojančiu balsu paklausė mergina.

Tau labai patiko frazės formuluotė, ta­čiau net nešyptelėjai.

– Skubią, – atsakei ir jauteisi trupu­tei nesmagiai dėl savo rimtumo. – Ir su šventišku aprėdu.

Šviesiaplaukė galvelė, matyt, sulauku­si suprantamiausio pasirinkimo, lengvai krestelėjo.“

Tik labai atlaidžiai ir palankiai nu­siteikęs tokias vietas galėtum va­dinti kokios nors psichologinio tu­rinio prisodrintomis. Greičiau jos prisodrintos literatūriškumo.

Beje, apysaka įskilusi ir dėl ne itin vykusios pabaigos: matyt, pavargęs ir nutaręs toliau nebevynioti to ga­utinai didelio psichologinių siūlų kamuolio, autorius viską sudeda į trumpą epilogą, surašytą jau nebe sulėtinto greičio sakiniais, o spar­čiau ir striukiau. Tas striukumas rodo apysakos nuovargį.

M. Rakausko knygos privalumai susipynę su jos ydomis: vietomis visai nieko panirimai į keistas žmogaus būsenas, o vietomis – tiesiog nuobodūs, ištęsti tų būsenų aiškini­mai, rakinėjimai, kai, rodos, galima būtų pasakyti ir paprasčiau, ir pras­mingiau. Ir vis tiek šios knygos kū­riniai – tai savotiškai išminkyta gy­venimo materija.

Dabar madinga patiems autoriams savo raštus susiredaguoti. Taip elg­tasi ir su šia knyga. Bet ir klaidų su žiburiu ieškoti nereikia: jei prisi­pažinčiau apie savo būseną, nebylus prašymas ne tik nuimti savo ranką, visą kelią į čia nepriminusi apie sa­ve, pasmerktas neišgijimui, kad ir kaip viskas bepasibaigtų, savęs pakankinimui, aprėdai…

Rašytojas ir literatūros jaukintojas Juozas Aputis „Metuose“

2021 06 27 / Juozas Aputis (1936–2010) „Metų“ redaktoriumi buvo 1991–1994 m., tačiau iki šių dienų archyvuose rastume net 92 jo publikacijas. Beveik 25 metus trukęs bendradarbiavimas neleistų sumeluoti, kad Aputis buvo labai svarbi „Metų“ dalis.

Valentinas Sventickas. Apie lapų kritimą

2021 m. Nr. 3 / Tarp popierių, kuriuos pasiėmiau išeidamas iš darbo „Vagos“ leidykloje, radau kai ką apie Juozo Apučio apysakos „Prieš lapų kritimą“ parengimą spaudai. Tai vienas reikšmingųjų J. Apučio kūrinių. Paties datuotas 1972–1976 m.

Juozas Aputis. Apie du Jurgio Kunčino rankraščius

2020 m. Nr. 4 / J. Kunčiną įdomu skaityti. Krenta į akis autoriaus pastabumas, mokėjimas susieti atsitiktinius reiškinius, detales, mokėjimas pasakoti, gebėjimas sudaryti „rimtą“ įspūdį. Jo beletristikoje jauti nemažą kūrėjo jėgą, pasitikėjimą…

Juozas Aputis. Iš dienoraščių. 1969–1990 m.

2016 m. Nr. 5–6 / 1969 metai. Spalio 10 d. Druskininkai. Kartais atrodo, kad jau viskas pradeda eiti į pabaigą: ir asmeninis gyvenimas, ir kūryba, ir viskas – visas gyvenimas. Negalėčiau pasakyti, kad dabar padėtis lengva…

Henrikas Gudavičius. Tikra novelė atsiranda iš ilgesio

2011 m. Nr. 2–3 / Artėjame prie svarbiausios kaimo gatvės ir jau girdime, kaip ūžia staklės lentinėje Juozo Apučio dirbtuvėlėje. Kiek sykių jau lankėmės čia ir kažkodėl vis niekaip neužtinkame jo už rašomojo stalo besėdinčio. Kada jis rašo?

Vytautas Narbutas. Likę su Juozo šviesa kelionėje

2010 m. Nr. 4 / Juozas Aputis 1936. VI. 8–2010. II. 28 / Juozo Apučio magiškoje prozoje man nuostabiausias yra žodžius ir vaizdus jungiantis energetinis laukas, išskirtinė aura, kuri randasi tarp pasakytų žodžių ir žmonių.

Petras Bražėnas. Atsisveikinus su Juozu Apučiu

2010 m. Nr. 4 / Juozas Aputis 1936. VI. 8–2010. II. 28 / Juozas Aputis – vienas talentingiausių žodžio menininkų, tikrų prozos meistrų, kurio kūryba visada reprezentuos antrosios XX a. pusės ir XXI a. pr. literatūros ieškojimus ir jos pasiektas aukštumas.

Romualdas Granauskas. Su žydinčia obelim glėby

2010 m. Nr. 4 / Juozas Aputis 1936. VI. 8–2010. II. 28 / Tavo novelės man šviečia iš tolo. Tokia ypatinga aputiška šviesa. Ir Tavo apysakos. šviečia ne kokie ten literatūriniai atradimai, o skaudūs žmogaus būties praradimai. Argi ir praradimai gali šviesti?

Juozas Aputis. Trapūs mūsų laiko stiklai

2009 m. Nr. 2 / Kad tik kam nors nepasirodytų, jog paliktas katinas panašus į kokią lūšį, kurią prie Kupiškio medžioklėje vokietukas nušovė! Kad ateinančio katino akis kam nors nepasirodytų panaši į neišdaužytus mūsų nerimo žiemos langus.

„Metų anketa“. Juozas Aputis, Antanas Gailius

2008 m. Nr. 3 / 1. Artėja 2009-ieji – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis. Kokias mintis žadina Lietuvos nueitas kelias? Koks ir kas esu aš, lietuvis, dabar?

Juozas Aputis. Žodžiai ir gėlės lituanistikos keleiviui

2007 m. Nr. 12 / Alberto Zalatoriaus 75-mečiui / Pavadinusi Albertą Zalatorių kritiku likimo gniaužtuose, Ilinojaus universiteto profesorė Violeta Kelertienė konferencijoje pažymėjo, kad jis ne vienam amžininkui buvo pavyzdys, paspirtis, asmenybė…

Juozas Aputis. Painūs lemties siūlų kamuoliai

2007 m. Nr. 12 / Petras Venclovas. Meilės ir mirties menas. – Vilnius: Vaga, 2007. – 264 p.