literatūros žurnalas

Gintaras Patackas. Mažoji dieviškoji Co. Pragaras

2013 m. Nr. 1

Poema

 

Gyvenimo nuėjęs pusę kelio
Aš atsidūriau miško tankmėje.

Dantė „Dieviškoji komedija“

 

 

Pragaras

 

DANTĖ 61 m.

Brendu aš per neišbrendamą girią
gyvenimo palikdamas daugiau kaip pusę
ir gyvieji tampa mirę o mirę gyvesni
nei aš manau mėlynės želia laidotuvių
puokštėm mėlynę kruopščiai paaky slepiu
kad tu neišsigąstum o priblokštum dar
likusiu savuoju gražumu kitų grožybių
šičia žiauriai maža nebent tik aš bet
veidrodžių nėra visi jie nukeliavo į viražą
kad taptų neišbrendama giria ir man į
eukaliptą ropštis tenka paglostyt dangų
saulę palaižyt ir pamatyt iš debesėlio
ranką malūnsparniu atskrisiančią poryt
todėl tupiu kaip šiaurėje eskimas
aš medy kaulų bildesį girdžiu
į būgną ir koks keistas sutapimas žmo-
gėdrų ėdamas būt negeidžiu

 

MOHIKANAS

Tai ką aš kūriau buvo netvaru paikybė
vasaros šešėlis vėjo su ašaromis jums tai
palieku prisiminimą: jis taip pat
stovėjo dvikojis kandeliabruose žvaigždžių
į žemę niūrų žvilgsnį panarinęs ieškojo
maisto žvilgesio draugų ir inkštė eidamas
iš užkandinės ir buvo jam sotu ramu svai-
gu su svaigalais be jų medikamentais
įgalinančiais aukso geist vapsvų silfidžių
pievoj tinkamais momentais kai pagul-
dys surišę kryžium jį praeikit pro tą
vietą nesustokit nes dabartis yra tokia
graži kad nėr ko mėšlą knaisioti žinokit
dviveidžiai atspindžiai ant momenų
kadais gyveno šičia mohikanas priau-
gęs skalpas nedvelkė krauju ir dar gegu-
tės jam gražiai mekeno

 

ISTORIJOS PAMOKA

Elados šalyje vėl aidi bisai despotui
polio cirko arena nuo kraujo gladiato-
rių pradviso nuleidus nykštį dar žūtis
viena beprasmiška tik ne oriam duka-
tui sentencijai po polio pamatais o
žemė suka vėl eilinį ratą ir kartais
su koperniku matais jis sakos danguje
nepastebėjęs sistemą griaunančių
naujų žvaigždžių kam gąsdinti patrici-
jus plebėjais ir taip jau galvos ritas
nuo pečių

 

ARMAGEDONAS

Ir laukia mūs blyškus armagedonas
tarytum žalgiris atmink vardus karžygių
Tomas Julijonas Jonas o Gajus buvo
jaunas ir gražus visi jie žus karšti
bernaičiai teigia armagedono laik-
raščiai žinia iš rytdienos kurios nebus
tik snaigę poliarinę priglaus ilga
žiema armagedono raiteliai artėja
girdėt kanopų bilsmas džeržgesys
jų tankų vikšrų slenka per alėją
patarčiau užklijuot vašku ausis prie
stiebo prisirišt gimtosios žemės
išlupti akį jei jinai maišys atmink
tikrai jos akys buvo žavios ir tikras šv.
mergelės sopulys

 

LEIDIMAS VYKTI

Štai blogis slenka ant plonų pirštelių
bukščiai žiūrėdamas kol užsidegs žalia
šviesa paskui praranda galią ir
man jo meilės trupinėlis teks sun-
ku paryti buvo pas marytę kol tapo
ji tikra marijona todėl dabar neklausiu
ką daryti kada kelionė išeitis viena išplau-
ti memores marias pasiekus ir pasimėgaut
dulkių paštetu kai lekia pašto su žirgais
karietos ir vienoje iš jų gal sėdi tu leisk
vytis man apžergus dromaderą kol pir-
mutinė palmė suboluos užgert
paštetą dulkių su madeira ir pasinert
į prigimtį balos gal didesnės nei manė
marijona gal mariom jūrom ar okeanu
šauktos išvengus monų virst ant šono
o jeigu ne ant peilio ašmenų nežaisk
nes įsipjausi mylimoji laikyk ne už
geležtės už kriaunų

 

NURODYMAI

Jūreivis šaukia o sustok žuvinga akimirka
lai denis nesiūbuos štai štilis kurio laukia
draugė inga ir kas supras kerėjimus
mergos pilni jau triumai karšių ir undinių
sirenų silkių ir arklių galvų akimirka
sustingo paskutinė tinklai net braška
argi ne žavu paklausia metistofelis ir
rašo dienorašty kad junga neblaivus
o kapitonas skirias nuo pirato tik
tuo kad dievina abort dažus galop šita
scena verta paskvilio subyra škvalas nuplė-
šia bures ir ingos drabužius kelnaitės
svyla nereik mergaitės plaukti į marias

 

2012 LIEPOS 2 TV ŽINIOS

Prie kionigsbergo griaudžia kanonados
gitarų dvidešimto atgaiva progresas nuo
kanuolės lig estrados ir vėl nėra tylos
tik velniava tai patogu policininkai –
vagys žaidimą žaidžiant dustas smegenų
pudra ant šašo nes buržujai smagūs o liaudžiai
makaronai ant ausų prinoko naujo am-
žiaus makarela kuria tėvynę šeria
europa už pinigus parduoti savo sielą
o sliekas pasirūpins ir mėsa
apsaugok žemę šią nuo bestuburių bent
viešpaties diktuota eilute kitaip ir pats
nebesurasi durų kurios atremtų
žaibo karatė

 

VASARA

Aš kažkada mąsčiau dabar jaučiu emocijų
šaltieną ir desertą jau neįveikiamą
ano žodžiu kurs kūrė šį pasaulį lyg kon-
certą norėjo garso gavos valtorna kor-
netas saksofonas dūdos vario metalo lau-
žo ne viena tona gal į patrankas per-
lydys po karo tie pašalinių reiškinių
mainai masonų piramidės atmosferoj
skylė ozono pro kurią matai nebus gerai
sistemoj demosteno kalbės daugiau jauti
negu mąstai skausmai žodžius užgožia
ir palaima kad greit su kūnu baigsis visa
tai ir vasara sugrįš į mūsų kaimą

 

SENAS BESTSELERIS

Kažkoks sumautas greitis ir svilėsiais
nuo cigaretės dvelkia fergana gausaus
arbūzų derliaus apturėsim nevalgysiu
deserto ir gana man saldumynų triauš-
kiant druskos pūdą jau antrą siestoj
išmirė gandrai plėšikė lapė velka
kailį rudą o stepių vilkas jai kadais
buvai malei nesąmones įrodinėjai kad
medvilniniai marškiniai gerai o pirste-
lėjo uodas kilo vėjas iš meilės jausmo
liko pelenai pašiurpę nuo sausros devy-
niametės ar devyndienės klesti fergana
taip klesti kad nė klecko nebemato tokia
ilga kaip šimtmečiai diena

 

PAŽADAS

Pietų komplektas intelektui skirtas
ir interesas toks čia kad baugu žiūrėt
kaip išgaruoja bulvės virtos o šnicelis
rėplioja pamažu bet šefvirėjas savo
prekę giria ir pigią mėsą šunys ėda tik
kai kiaulės taip papjautos kaip numirę
ėsk šnicelį ir nieko neklausyk nes nepil-
nėja skrandis nei biudžetas ir tarakonų
ne visai apstu rytoj čia bus spaghetti
ir kotletas jei tik sulauksim rytdienos pietų

 

ĮDOMU

Sumenko moteriški biustai kaip kazui-
stinė drama kur žvengė briuselio kopūstai
klaiki solveigos poema druska iš cukraus
pasidarė sau akcijas teleloto apsunko vieniša
baidarė apaugo dumbliais o po to į sceną
žengė bajaderė drugelis margas virš gėlių
bet treptelėjo koja merė ir nusirito daug
galvų tik šilko kojinaitė bėgo paskui
nubėgusias akis ir išlošė vežimą sniego
21–23

 

AUTISTAS

Turėjau aš problemišką lengvatą per audio
bendraut su autistu artistas geras sūrį ir
granatą man siūlė ėst kartu su špinatu
ir taip pakeisti majų kalendorių vis tiksintį
kaip bomba uždelsta tariau jam kad nenoriu
savanorių ir kad jam tiktų moteris kita sunku-
mą šitą teko nugalėti keist ausines o tuo pa-
čiu ausis pašaukt jo mamą išgalvoti tėtį
ir suskaičiuot lig dešimt viens du trys

 

PIESKAI

Aš pavargau nuo turkų manuskriptų
aš nežinau ką Rodo švyturys išėjo žydai
nebe tas egiptas aš nebe tas nebežinia
kuris kurlink kurilai kurčio asiliuko
karaliui juodas raištis ant akių po kojom
gėlės džinas iš kakliuko pustynėj dzūkų
pieskuose guliu kaip bulvė par-
tizano karabinas be magazino bunke-
rių kraujai kiek metų jau praėjo dievas
žino šita žaizda kraujuoja amžinai

 

CRESCENDO

Atėjo viršvalandžių valanda ta kai
darbas stovi bebras ir žuvis pamato
varlę lentoje šachmatų figūros ritas
vandenin akis vėl užsimerkia renkas
pseudonimą išgąsdinta kad greit ją
demaskuos asfaltas šerkšnas baltas
iš arimų kurie kaip vagys slenka
iš paskos ir paskutinis mano patari-
mas bet kokia kaina dingt iš
lietuvos

 

RAIDA

Vėl išgirdau grūmojimą godzilos
arėjui važnyčiojant vežėčias po to
vėjelis smelkiantis nutilo ir šaltis ėmė
šliaužti prie manęs sutriko oro trans-
porto maršrutai ir atidėtas reisas ėmė
spaust į reidą laivą atdaros kajutės
visi girti nėra kur prisiglaust tik
lagaminas skraido kaip pašėlęs ir pies-
ta raganos vienos kurią aš šiąnakt sapnavau
kai kristus kėlės manau kad susitikom
pragare

 

TURGUS

Deržavinas dzeržinskį laikė turguj
riedėjo vežimėliai krovinių bindiūžninkai
juos tempė o nusmurgus burliokė kirto
gaidį su kirviu pro šalį žąsinas moliūgas
skrido ir rašė laišką stalinui nėris ir nau-
jo ryto naujos dainos sklido: janonis geras
o kirša kvailys buldozeris į turgų atvažiavo
nušniojo viską su gausiais stalais
o aš prisiminiau vaikystę savo
ir palindau po turgaus akmenais

 

KLAUSIMAS TĖVYNEI

Diskreditacija tirpi kaip vaškas trapi
diskriminacija galai man nesueina pusbačių
o braškės protokolinės elgiasi gerai
varlytę apkabina peteliškę kaklaryšį
užvirsta ant peties tai va viešųjų
ryšių specialiste įkalintas čionai esi
paties durnaropių ant stalo abstinente
nėra ką gert bet prisiėst gali po to
nutaikęs tinkamą momentą neri
laukan ir čiaudai bei vemi kiekvienas
paktas nužvelgtas kaip aktas ir vuja-
ristai droždamies dainuos graži
brangi Tėvyne mano faktas bet
artefaktas pakelės grioviuos
matau tik molą švyturį ir
švirkštą kuris artėja tiesiai
į mane kad viskas užsirištų už-
simirštų tik žąsys gulbės klyktų
nemune

 

EPIGONAI

Epigonu manęs vadint neverta į tėbus
nenuskrisiu lėktuvu tik išklausysiu didelį
koncertą žmonių kuriuos nenuoširdžiai
myliu ar maža buvo žemėj epigonų garbio-
ji antigone pasakyk kai dega kiaurai
naktį švento jono tik jonvabaliai du žali
išsyk į kairę eisi romos neišvysi į
dešinę žemaitkiemis tuojau jeigu taip
elgsies tai mane matysi ne vieną
kartą o triskart daugiau tai tuo ir
viską pasakyt norėjau parašęs šias be-
kraštes eilutes dvidešimt pirmo amžiaus
hemingvėjau užbrauk jas ir į tėbus
kelią tęsk: a) vidury penki vaiduokliai
styro b) įsmigo skaičius keturi taip
būna kartais pergėrus kefyro jei kabalos
po rankom neturi

 

GIRTUOKLĖS IR MĖLYNĖS

Šile girtuoklių augo ir mėlynės prispangusiom
akim už pataisų kolonijos ilgėjausi mažytės pra-
šiau kad nenukirptų ji kasų aperityvas liejos
aparato paprato lakt kai būna parade žygiuos
mažytė tol kol laimę radus siaus alkano apuoko
garaže bene bidė ten buvo įtaisyta bet bene-
fisas gavosi gaivus kiekvienas gavo dovanų
po plytą Kraft Jakobs šokolado ir gardus
pasklido pirsmas virsmui durų plyšį pra-
plėšęs ant kilimo samanų ir jei
samanės butelį atkimši girtuoklių šilas
patikės džinu kuris išpildys net slapčiau-
sią norą kirasos ant terasos aimanuos
kad nepradingo dar tetos šinjonas
kaip posmas nedainuojamos
dainos

 

DUSTAS

Tvarkingas tvaikas tvieskias pesticidų
link andromedos ūko privalai kilmingą
damos šleifą nešt druidų berniukui sunkūs
pažo reikalai štai numirė karaliaus favo-
ritė o buvo nuostabiai graži ožka ir koke-
tuot ir melo pavaryti jinai mokėjo arba
malt kažką eglišakiai žali link kapo
driekias ir iškilni dvariškių eisena
vieni į šoną o kiti į priekį
tik favoritė buvo ne viena prieš mirtį
įpėdinį paperėjo galbūt šią šalį
greit valdys ožys malūnai vėjo sukasi
be vėjo ir pesticidus ėda šūdvežys

 

YRA ŠALIS

Nutrūko eucharistinės natūros nusivo-
žė nuo kaklo kepalai sušaudytos me-
nadės ir amūrai ir priglaudė juos broliški kapai
ir aš be abejo dėl visko kaltas nes išrašiau
leidimą jiems atbūt vietovėn choro kur
neorūs altai ir šaukia hitlerjungendas
kaput garsais nederamais reljefas
springsta ir altitudės šaukia man
gudbai sveiki atvykę pas svajonių princą
o pas princesę vis dar nelabai

 

SAPNININKAS

Vištidėje gerų steroidų masė ir
atlantidoje netrūko jų bet geso
žvakė geso ir užgeso ir ėmė klykt
kažkas tamsoj: kraupu nuo treniruok-
lių krisiu ir uždusiu jeigu Elektros
nieks nepatvarkys ir sulig pirmu šviežio
vėjo gūsiu mikaldai
ėmė asistuot gaidys

 

PO VELNIŲ

Tiek makalo jis prisimakalavo tiek
rašalo iš medžiagų tirpių kad šaukė skroblai
verkė ir dejavo ant aleksoto gimtojo
krantų ne rankų darbo obeliskas kilo
už stulpą algirdo dukart aukščiau
kad liko jam tekilos pusė kilo o
ne cisternos brendžio kaip anksčiau
pasilypėjo vaikis šoko žemėn iš dvidešim-
to aukšto o sparnai kaip reta neišsi-
skleidė ir amen o tu liūdėti žemėje likai ir
maldas kartoji savo odaliskos šlapi-
nies jos odekolonu nauji garbingi
kyla obeliskai kad tik jiems nepritrūktų
skrabalų

 

VYŠNIŲ SODAS

apčiuopomis į laisvę kelią skinas
belangėj uždarytas kalinys priviso
čia delfinų ir dofinų ir vienas jų yra
aiškiaregys bepirštis kad apologetas
būtų bebūstis bet tavoji pareiga dau-
giau šiam kraštui duonos ir rekrūtų
o žaidimus lai lemia pabaiga iššau-
dyti bizonai ir mamutės ir mama mia
tenoras dainuos kai apsikrikštys utėlės
bobutės bobučių daug o duonos nė
vienos riekelės apčiuopom į laisvę ski-
nas pro vyšnių sodą strazdas neregys
tai kas kad sočiai vyšniomis maitinas
tačiau kankinasi kad nepragys

 

GAMYKLA

Jie vakar susitiko blusų turguj nors
priešinosi tam visi klanai grupuotės
gaujos frakcijos agurkai ir pomidorai
buvo dar tenai o aš vėliavėle iš tolo
mojau kaip laivo kapitonas prašmatnus
kad susišaudymas bus nežinojau kada
pradėjo kulkų lyt lietus suskato žmonija
ir ėmė klykti bet kur nuo kulkos
jau pabėgsi tu galbūt tiktai į padan-
gų gamyklą ir apsivoši opelio ratu
be reikalo jie susitiko liko lavonų
daug o saulė tik viena ir nuo to laiko
galbūt tik tarp kitko klestėti ėmė žiau-
riai gamykla

Neringa Butnoriūtė. Iš nenuolankios Gintaro Patacko poezijos

2021 07 16 / Gintaro Patacko kūrybai labai tinka minios, kuri čia pat virsta medžiaga menininkui, įvaizdis. Jau beveik penkiasdešimt metų jis stebi gyvą kasdienybę ne pro darbo kambario langą, bet ir kavinėse.

Gintaras Patackas. Sonetų apyvainikis

2017 m. Nr. 5–6 / Jauki namų dvasia aukštai plevena į praeitį vis atsiremdama kol jai saulėlydis prarėžia veną o saulė šių jaukių namų dvasia pirmosios meilės ieško kiparisuos kapinėse kur didvyrių pulkai

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 1 / Pradžioj nebuvo dievo nei šekspyro pradžios nebuvo net pačioj pradžioj tiktai inkštiras skleidės virš punktyro
ir puolęs vyras inkštė apačioj atsitokėjo dievas ir suprato

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 8–9 / Ir nieko nėr blogiau kai laivas skęsta net neišplaukęs iš gimtų krantų miniu čia kapitoną draugą kęstą aplenkęs žiurkes bėga pirma jų flotilijos vadai visi pastėrę šlovė anokia čia ir pareiga pasterizuotą pieną vien tik geria o junga…

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė

Elžbieta Banytė. Didžioji velniškoji Ne

2014 m. Nr. 5–6 / Gintaras Patackas. Mažoji dieviškoji Co. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 102 p.

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 12 / Braižyklė durklas saulės sistema
Ir gomurinis garsas iš žaltvykslės
Ir būtų linksma jei nebūtų liūdna

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 2 / tyra širdim – ir būsi tu nesuprastas
skardžiu balsu – ir būsi tu neišgirstas
skvarbia rega – ir būsi tu nematomas
aštria klausa – ir būsi nutylėtas

Gintaras Patackas: „Kaip guru, spardantis kenguru“

2007 m. Nr. 11 / Poetas Gintaras Patackas atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus / Ne aš ją, bet ji mane sukūrė. Neįsivaizduoju kvailesnio ir neapibrėžtesnio žmogaus apibūdinimo kaip Poetas.

Sviatoslav Hordynskyj. Eilėraščiai

2004 m. Nr. 10 / Iš ukrainiečių k. vertė Gintaras Patackas / Sviatoslavas Hordynskis (g 1906 m. Vakarų Ukrainoje) – universalus ukrainiečių menininkas: dailininkas, poetas, vertėjas. Gyveno Lvove, Berlyne, Paryžiuje, kur studijavo dailę, po karo – JAV…