literatūros žurnalas

Antanas Škėma. Lietuva bus laisva, Urugvajus garantuoja

2001 m. Nr. 11

Antanas Škėma, kurio 90-ies gimimo ir 40-ies metų mirties sukaktis šį rudenį minime, buvo ne tik puikus rašytojas ir dramaturgas, bet ir gabus publicistas, aktyviai reiškęsis išeivijos spaudoje. Turbūt dažniausiai A. Škėma rašė „Vienybės“ savaitraštyje. Kurį laiką (1954, 1960 m.) jis „Vienybėje“ turėjo skiltį „Su žiburiu vidudienį“, kur pasirašinėdavo Vytauto Aimaros slapyvardžiu. O skiltyje „Dabar“ (tame pačiame savaitraštyje) pasirašydavo pavarde arba Vyt. Aimara. 1960–1961 metais, susirgus „Vienybės“ redaktoriui Juozui Tysliavai, A. Škėma jį pavadavo.
Trumpai ėjusiuose „Atspindžiuose“ (1952–1953 m.) bendradarbiavo ir A. Škėma, pasirašinėdamas Literato ir Diletanto slapyvardžiais.
1954 m. pradžioje A. Škėma dalyvavo polemikoje liberalizmo klausimais, kilusioje dėl jo ir Aleksio Rannito straipsnių „Vienybėje“. Kiti polemikos da­lyviai – vysk. V. Brizgys, kun. S. Yla, B. Raila, A. Rannitas ir V. Širvydas – gavo rašinius spausdino įvairiuose išeivijos laikraščiuose.
„Lietuva bus laisva, Urugvajus garantuoja“ rastas A. Škėmos rankraš­čiuose. Kai kurios A. Škėmos mintys apie lietuvių kultūros propagavimą gali būti aktualios ir šiandien.

Liūtas Mockūnas


Atrodo, turime pakankamai profesionalių politikų ir diploma. Galima drąsiai vadinti juos profesionalais, nes jie gauna algą. Šitie žmones, ką jie ir beveik – materialiai yra apsaugoti turbūt iki mirties. Nesant nei visuotiniems rinkimams, nei pagaliau centrinei valdžiai neegzistuojant, atseit draugiškai sprendžiant, ką veikti, kaip veikti, kaip nieko neveikiant veikti, kaip paveikti visuomenę, kad veikiam, atsiranda visai suprantamas galutinis pasitikėjimas labai artimas didybės manijai. Konkrečiai kalbant, mūsų profesionalūs veiksniai pakliuvo į pačią aristokratiškiausią kastą, su kuria lyginant bet koks totalitarinis režimas jau turėtų demokratijos žymių. Net ir totalitariniuose režimuose naudojama šviežio kraujo transfuzija, net ir Sovietų Sąjungoje, o bet kokioje demokratinėje sistemoje opozicinė partija ar partijos pareguliuotų per ilgą įsisenėjimą. Dažnai ir labai naudingas patyrimas nukenčia, kai bet kokia kritika neegzistuoja, arba nužeriama į šalį, nes nėra pavojinga.

Galimas daiktas, tylumoj slaptingoj, sakysim, uždaruose posėdžiuose, yra projektuojami ar nuveikiami didingi darbai, bet viešumon išplaukęs balansas nėra per daug imponuojantis. Vienas stipriausių išeivio ginklų, kultūrinė propa­ganda, nėra išvystyta (propagandą vartojame propagavimo prasme). Sakysim, amerikietiškoje literatūroje (tik pavartykime bent savaitinį „New York Times“ priedą „Book Review“) kone kiekvieną savaitę pasirodo knyga apie Sovietų Sąjungą, iš įvairiausių aspektų žvelgiant. Tuo tarpu, pažvelgus į „Lituanus“, tuo reikalu reklamuojamas knygas anglų kalba, vaizdas liūdnas. O ir pats „Lituanus“ yra laisvalaikio jaunų žmonių (ar bent vidutinės generacijos) darbas. Lygiai kaip jaunųjų darbas buvo jaunimo peticija, visiškai efektyvi smogiamąja prasme. Mes, kurie daug ir įdomiai galėtumėme pasakyti apie sovietus, savo laiku nepajėgėme išvežimų proga įsmukti į LIFE žurnalo puslapius, ir Pabaltijį atstovavo latviai, nors proporcingai daugiausia lietuvių pateko į Sibirą. Išėjusios atsiminimų knygos nėra per daug verstinos į kitas kalbas, nes šalia savo lite­ratūrinių nepriteklių labai jau neobjektyvios. Anot to posakio: „Aš abejoju kiek­viena atsiminimų knyga, kurios autorius savo gyvenime nepadarė klaidų.“ Lietuviškų pasakų ir novelių rinkiniai vėlgi paskirų individų pasireiškimas, lietuviškos dailės parodos (ir lietuviškas paviljonas Čikagoje) – taip pat. Jei Albino Elskaus paveikslo, o ne kurio nors politiko nuotrauka pakliuvo į „New York Times“, tai čia paties Elskaus ir parodos paveikslų atrinkėjų nuopelnas. Panašiai ir dail. Valeškos manifestacija. Beje, kitais metais neturėsime paviljono Čikagoje. Per daug bereikalingų ginčų, anot laikraščių, ir apie 800 dolerių nuos­tolio. Geriau surengti didingą Dainų šventę. Savaime suprantama, didelės tau­tos prestižas svarbiau nei mažos tautos savigarba. Paskiruose pasikalbėjimuose su amerikiečių kultūrininkais efektą sukelia ne vien tik mūsų tautinės nelaimės, šiuo atveju vengrai mus pralenkė, bet ir mūsų paskirų individų sugebėjimas iš­laikyti ir emigrantiškai lietuvišką, ir kartu tarptautinį standartą. Pasigirsta bal­sai: „Mes ir nežinojome, kad jūs čia, New Yorke, turite pajėgių dailininkų ir rašy­tojų.“ Arba: „Iš tikrųjų, mes be reikalo nesidomim mažomis tautomis.“

Profesionalai politikai turėtų prisiminti, kad jų darbo apimtis žymiai plates­nė nei Nepriklausomos Lietuvos laikais. Reiktų įjungti ir kultūrinį elementą. O jei apie tai nėra per daug išmanoma, tai reikėtų įjungti į savo tarpą specialistus. Kitaip beliks naiviai džiaugtis tuo, ką Urugvajaus konsulas paskelbė: „Nenusiminkite, Lietuva bus laisva…“

A. Š.

Antano Škėmos kūrybos kontekstai „Metuose“

2021 01 30 / „Metuose“ nuolat permąstoma A. Škėmos kūrybos reikšmė lietuvių literatūrai, atliepia smulkesnes analizes apie garsiausio jo kūrinio – romano „Balta drobulė“ naratyvo ypatumus, apie prozos sąsajas su tautosaka.

Monika Staugaitytė. Amžina kaltė ir amžinas kartojimasis: ar įmanoma įveikti praeitį

2019 m. Nr. 2 / Antanas Škėma. Izaokas. – Vilnius: Odilė, 2018. – 152 p. Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Regimantas Tamošaitis. Didysis Antano Škėmos klausimas

2010 m. Nr. 11 / Kartais atrodo, kad A. Škėmos XX a. antrosios pusės modernizmas su visa artistiška, ekscentriška bei mazochistiška ekstravagancija sugrįžta pas mus ne kaip jubiliejinio minėjimo objektas, bet kaip realybė…

Kelios spalvos Henriko Radausko atminimui

2000 m. Nr. 4 / Henriko Radausko laiškai Stasiui Santvarui ir Antanui Škėmai, žinomo vertėjo, literatūros redaktoriaus Dominyko Urbo atsiminimai, parengė ir surinko Giedrius Viliūnas

Juldita Nagliuvienė. Tautosakiniai elementai ir struktūros A. Škėmos mažojoje prozoje

1997 m. Nr. 8–9 / Išeivijos rašytojo Antano Škėmos vaizduojamas pasaulis pasižymi savitu kosmopolitizmu, kuris lietuviško pasaulio atspindėjimą, tautinę pasaulėžvalgą susieja su įvairių kitų tautų dvasine patirtimi bei kultūri­niais archetipais.

Petras Bražėnas. Į savo vietą sugrįžęs

1994 m, Nr. 10 / Antanas Škėma. Rinktiniai raštai. – T. 1–2. – Vilnius: Vaga, 1994. – T. 1. – 599 p., t. 2 – 551 p.

Liūtas Mockūnas. Knygų keliai į Lietuvą

1992 Nr. 12 / Šiandieną, kai knygos iš Čikagos į Lietuvą vežamos konteineriais ir dalijamos universitetams, bibliotekoms ir parapijoms, gal vertėtų prisiminti tuos laikus, kai vežėme ten knygas ir dalijome jas, pažiūrėję per petį, ar kas neseka…

Vytautas Kavolis. Antano Škėmos žmogus

1991 m, Nr. 11 / Mes juokavom, kad jis neturi teisės švęsti penkiasdešimties metų sukakties, nes ne­turi nei žilų plaukų, nei raukšlių, ir jis gulėjo skersai lovos ir kalbėjo, kad mes nie­kada nežinosim, kiek daug jis yra gavęs bendraudamas su mūsų jaunaisiais.