literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 6

 • Alfonsas Andriuškevičius. Viena lietuviu dailės priešstata
 • Donaldas Kajokas. Eilėraščiai
 • Juozas Kralikauskas. Urviniai. Apysaka (Pabaiga)
 • Eduardas Mieželaitis. Mažosios poemos
 • Arvydas Juozaitis. Plyšys. Novelė
 • Kazys Bradūnas. Eilėraščiai
 • Kostas Ostrauskas. Antroji paskenduolė
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Pakeltom burėm. Bronio Railos dialogas su Ričardui Pakalniškiu
  Jonas Zdanys Apie poezijos vertimą
 • AKCENTAI. Marijus Jonaitis. Atsargiai – Putinas („Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną“)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Reda Griškaitė. Teodoro duktė, Liudviko sesuo
  Teodora Narbutaitė-Monciunskienė. Prisiminimai
  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais (Tęsinys)
  Stasio Santvaro laiškai Augustinui Griciui
 • RECENZIJOS. Algimantas Baltakis. Būties žodis: filotopija (E. Matuzevičiaus „Jau sparno nenumes“)
  Sigitas Parulskis. Mitingų ministerija (G. Iešmanto „Lietuviš­koji misterija“)
  Klaudijus Maniokas. Ekologinis antihumanizmas (A. Šlio­gerio „Post scriptum“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Eugenijus Matuzevičius. Jis visada pakelta galva…