literatūros žurnalas

Vytautas Kubilius. „Poezijos pavasaris“ kaip poetinio gyvenimo veidrodis

2020 m. Nr. 7

Nors dėl karantino nukeltas, šįmet įvyks jau 56-asis tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, pasirodys kasmetinis almanachas. O jeigu nūdienos festivalį lydinčias mintis palygintume su diskusijomis, vykusiomis, pavyzdžiui, prieš keliasdešimt metų? Šiuo tikslu čia ir skelbiame literatūros kritiko ir literatūrologo Vytauto Kubiliaus nuomonės apie 1976-ųjų „Poezijos pavasario“ almanachą, išsakytos minimų metų birželio 30 d. Rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkime, akcentus[1].

S. V.

 

 

„Poezijos pavasario“ leidinys – tikras mūsų poetinio gyvenimo veidrodis. Jį lydi tos pačios bėdos nuo išsikūrimo. Turėtų būti geriausių poetų kūrinių antologija – deja, ne visada taip būna. O poetai išvis turėtų jausti pareigą užfiksuoti P. P. pačius rimčiausius savo sielos poslinkius.

Būtų idealu išspausdinti P. P. didesnius eilėraščių ciklus, poemėles – tada poetas atskleistų savo esminius bruožus.

Aišku, į rinkinį nepatenka silpnų eilėraščių, bet perskaičius apima nykumos, nuobodumo jausmas. Eilėraščiai tarsi naikintų vienas kitą, vienodėtų. Galbūt visa šiuolaikinė mūsų poezija yra vieno tipo, vienos tonacijos ir problematikos.

Aiškiai matyti, kad po Gedos ir Martinaičio ateina nauja karta. Matyt, ir dabartinė karta yra kol kas starto linijoj ir individualybių išsikristalizavimo dar reikia laukti ateityje. Vyresnieji poetai tinkamai reprezentuoja save. Aiškiau savo individualybę apibrėžia M. Karčiauskas, G. Cieškaitė, patys jauniausi – A. Grybauskas, jaunasis A. Jonynas.

Įdomios kritinės medžiagos publikacijos, iš palikimo M. Martinaičio straipsnis apie P. Vaičaitį – tai jau savotiškas geras etalonas. Pagyvina P. P. ir poetų pasisakymai – jų turėtų būti kiekvienoje knygoje. Pažymėtini V. Areškos, D. Saukos kritiniai straipsniai. Abejonių nekelia vertimai iš kitų kalbų, bet gal [geriau], kad jie būtų palydimi teorinių straipsnių apie to krašto poeziją. P. P. iš viso turėtų mėginti daugiau vystyti teorinę mintį.

Jau kuris laikas mūsų poezija nevaidina tokio vaidmens sąjunginėje lit. rinkoje, kokį šiandien turi mūsų proza. Tėkmė darosi pernelyg rami, reikėtų ieškot kažko naujo. Gyvenimo kitimo sraute mūsų poezija neranda atspirties taškų, neaprėpia to kintamumo.

Dar viena problema – mūsų dainingosios lyrikos likimas. Dar tradicija gyva ir dabar, ypač moterų poezijoje, ir, matyt, išliks net tose poezijose, kurios perėjo net per siurrealistinius košmarus. Bet yra ir priešinimasis sklandžiam žodžiui, siekimas grubesnio, rupesnio žodžio.

Vis labiau pergyvena savotišką krizę ir retorinis eilėraštis, kuris dažnai pavirsta paprasčiausiu tuščiu rašiniu.

Kalbant konkrečiai apie „Poezijos pavasarį“ – reikėtų duoti daugiau poetų portretų, esė apie juos, kalbėti ir [apie] besiformuojančius poetus. Būtinai reikėtų atgaivinti ir parodijos žanrą, sugrąžinti tilvytiškos kančios, piktos parodijos tradiciją.

Liūdna, kad mes nemokame pasišaipyti iš savęs, ironiškai pažiūrėti į save – esam vien patetiški, pamylėti.


[1] Atrinkta iš poetų sekcijos susirinkimo protokolo (LLMA. – F. 34. – Ap. 1. – B. 700. – L. 6–7).

 

Parengė Saulius Vasiliauskas
Publikacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos literatūros ir meno archyvu

Jonas Mekas. Apie brandintuvę. Laiškas Antanui Vaičiulaičiui

2022 m. Nr. 7 / Mano asmeniškas noras būtų dvi idilės (pirma ir kurią iš vasaros ar rudens, trumpesnę), arba pirmą idilę ir AŠ NEŽINAU, AR SAULĖ. Man visados truputį nesmagu randant antologijoje kurio nors autoriaus tik vieną dalyką.

Algimantas Zurba. Iš senų užrašų knygelių

2022 m. Nr. 2 / Vasario 8 dieną rašytojui Algimantui Zurbai būtų sukakę aštuoniasdešimt metų. Nekyla abejonių, kad sukaktį jis būtų pasitikęs nauju, skaitytojų laukiamu romanu.

Marcelijus Martinaitis. Pavargti nuo lietuvių gražu

2021 m. Nr. 4 / O grįžti kartais taip pat smagu. Tik man nemalonu, kad tada buvom labai pavargę, vis taikėmės į lovą, nepasėdėjom, nepasišnekėjom. Bet pavargti nuo lietuvių gražu.

Valentinas Sventickas. Apie lapų kritimą

2021 m. Nr. 3 / Tarp popierių, kuriuos pasiėmiau išeidamas iš darbo „Vagos“ leidykloje, radau kai ką apie Juozo Apučio apysakos „Prieš lapų kritimą“ parengimą spaudai. Tai vienas reikšmingųjų J. Apučio kūrinių. Paties datuotas 1972–1976 m.

Vytautas Landsbergis. Iš užrašų knygelės: Vincas Kudirka naujo Sąjūdžio aušroje

2021 m. Nr. 2 / „Metų“ redakcijai Vytautas Landsbergis perdavė įdomų kultūros ir Atgimimo istorijos dokumentą iš asmeninio archyvo – savo kišeninės užrašų knygelės puslapio nuorašą su 1988 m. rugsėjo 13 d. Verkių rūmuose…

Leonas Švedas. Gyvybė Mačernio pusėje

2020 m. Nr. 12 / Ar nėra didžiųjų rašytojų kūriniuose ko nors daugiau už sroves, rubežiuojamas žodžiais: realizmas, estetizmas, natūralizmas ir panašiai. Ar gali įtilpti jų išgyvenama tiesa žodžiuose, kuriuos minėjau?

Sigitas Geda. „Mes padėjome išbudinti tautą…“

2020 m. Nr. 11 / Sigitas Geda kalba apie Sąjūdžio nuotaikas, virsmus, kelia klausimą apie rašytojų indėlį, naujos literatūros istorijos būtinybę, įtraukiant iš jos išstumtuosius ir išeivijos literatūrą.

Stasys Sabonis. Pirmosios knygos: tarp malonumo ir nusivylimo

2020 m. Nr. 10 / Apskritai, jaunieji rašytojai kartais nenoriai sutinka papildomai dirbti prie grąžinamų rankraščių. Pataisę atskiras vietas vėl skuba nešti rankraštį į leidyklą. O be reikalo.

Juozas Marcinkevičius. Kiek laiko atima blogai parašytas eilėraštis?

2020 m. Nr. 8–9 / Paskaičiuota, kad, sakysime, eilėraščio skaitymas trunka penkias minutes. Tarkime, kad tai blogas eilėraštis. Reiškia, tos penkios minutės nueina veltui.

Apie nepageidaujamą rašytojų paramą

2020 m. Nr. 5–6 / Ši svečių grupė dar trejetą valandų pagastroliavę po miestą, užkabinėję praeivius, atsidūrė miesto viešbutyje. Čia jie grubiai iškolioję ir įžeidę viešbučio vedėją drg. A. ėmė savavaliauti.

Juozas Aputis. Apie du Jurgio Kunčino rankraščius

2020 m. Nr. 4 / J. Kunčiną įdomu skaityti. Krenta į akis autoriaus pastabumas, mokėjimas susieti atsitiktinius reiškinius, detales, mokėjimas pasakoti, gebėjimas sudaryti „rimtą“ įspūdį. Jo beletristikoje jauti nemažą kūrėjo jėgą, pasitikėjimą…

Marcelijus Martinaitis. Literatūroje pusininkų nėra

2020 m. Nr. 3 / Reikia išgyventi tą pasaulį, išsaugoti kūrybingumą, o ne laukti iš jauno talento kvailokos, beveidės šypsenos, kokios laukiama iš pardavėjos, į popierių vyniojančios prekę.